10+ δείγματα ερευνητικών προτάσεων (πλήρης) με επεξηγήσεις για διάφορα θέματα

Μια ερευνητική πρόταση είναι ένας τύπος επιστημονικού έργου που στοχεύει στην πρόταση ενός ερευνητικού έργου, τόσο στον τομέα της επιστήμης όσο και προς όφελος των ακαδημαϊκών και ελπίζει ότι ο χορηγός θα χρηματοδοτήσει την έρευνα.

Συνήθως αυτή η πρόταση υποβάλλεται από μαθητές που λαμβάνουν τελικές εργασίες και ακόμη και επαγγελματίες ερευνητές, έτσι ώστε η έρευνά τους να χρηματοδοτείται από συγγενικά μέρη.

Οι ερευνητικές προτάσεις οργανώνονται συστηματικά και έχουν επιστημονικό χαρακτήρα, έτσι ώστε οι προτάσεις να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας προτάσεις που είναι σύμφωνες με τον σκοπό της πρότασης. Όχι μόνο αυτό, η ερευνητική πρόταση πρέπει να είναι αντικειμενική, ώστε η αλήθεια της να μπορεί να δικαιολογηθεί.

Συστηματική συγγραφής ερευνητικών προτάσεων

Γενικά, η συστηματική σύνταξη μιας ερευνητικής πρότασης αποτελείται από:

 1. Όνομα ή τίτλος της πρότασης
 2. Εισαγωγή: Σκοπός, διατύπωση προβλημάτων και οφέλη της έρευνας
 3. Βασική θεωρία
 4. Ερευνητικές μέθοδοι
 5. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
 6. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην πρόταση
 7. Λεπτομέρειες δραστηριοτήτων

Η συστηματική σύνταξη αυτής της ερευνητικής πρότασης μπορεί να μην είναι η ίδια μεταξύ μιας πρότασης και μιας άλλης, αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες εκείνων που θέλουν να χρηματοδοτήσουν την έρευνα. Ωστόσο, για τη γραφή γενικά, περιλαμβάνει συνήθως τα παραπάνω σημεία.

Επομένως, ας ακολουθήσουμε ένα παράδειγμα αυτής της ερευνητικής πρότασης. Αυτή η πρότυπη ερευνητική πρόταση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο να ακολουθηθεί και έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας πρότυπη ερευνητική πρόταση.

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης

Για να είμαστε πιο σαφείς σχετικά με παραδείγματα ερευνητικών προτάσεων, ακολουθούν 10 παραδείγματα ερευνητικών προτάσεων από διάφορες περιπτώσεις.

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης 1.

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης για τα απόβλητα ζαχαροκάλαμου ως καύσιμο.

Τίτλος έρευνας : Ανάλυση του δυναμικού των αποβλήτων ζαχαροκάλαμου ως καυσίμου για μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στο εργοστάσιο ζάχαρης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ιστορικό

Προς το παρόν, με την πάροδο του χρόνου, οι βιομηχανίες, τόσο οι βιοτεχνίες όσο και τα εργοστάσια, βρίσκονται όλο και περισσότερο στον κόσμο. Τώρα είναι πολύ εύκολο να βρείτε μια βιομηχανία, παρόλο που βρίσκεται κοντά σε πυκνοκατοικημένους οικισμούς. Η τοποθεσία ενός εργοστασίου κοντά σε κατοικημένες περιοχές μπορεί σίγουρα να προκαλέσει κακές επιπτώσεις, είτε μέσω στερεών, υγρών ή αερίων αποβλήτων.

Ιδιαίτερα στερεά απόβλητα που απαιτούν αρκετά μεγάλο καταφύγιο. Η δραστηριότητα της βιομηχανίας στον κόσμο δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς μια διαδικασία που μπορεί να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την κατασκευή προϊόντων σε μια βιομηχανία.

Τα απόβλητα ή τα σκουπίδια είναι πράγματι ένα υλικό που δεν έχει νόημα και άχρηστο, αλλά δεν γνωρίζουμε ότι τα απόβλητα μπορούν επίσης να είναι κάτι χρήσιμο και ευεργετικό εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία σωστά και σωστά. Αρκετά εργοστάσια στον κόσμο έχουν πλέον αρχίσει να εφαρμόζουν ένα σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων για τη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης από αυτά τα απόβλητα, και μερικά χρησιμοποιούν ακόμη και τα εργοστάσια απόβλητά τους για να δημιουργήσουν νέα, χρήσιμα προϊόντα τα οποία φυσικά υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω ορισμένων διαδικασιών.

Ένας από αυτούς είναι η επεξεργασία των υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης σε κομπόστ, τσιμεντόλιθους και άλλα. Η χρησιμοποίηση των αποβλήτων είναι επί του παρόντος πολύ σημαντική, ειδικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συσσώρευσης αποβλήτων σε μεγάλες πόλεις, βιομηχανικά οργανικά απόβλητα και γεωργικά και φυτικά απόβλητα.

Το βέλτιστο σύστημα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια βιομάζας) με ένα μοντέλο συστήματος παραγωγής ενέργειας συνδεδεμένο με πλέγμα. Υπολογισμός της πιθανής απόδοσης της βιομάζας ζαχαροκάλαμου (πρώτη ύλη βιομάζας) χρησιμοποιώντας το μπαγάσιο ως πηγή ενέργειας της γεννήτριας 1, της γεννήτριας 2, της γεννήτριας 3 και του υπολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας στη βιομηχανία, η οποία στο σύνολό της είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί βοήθεια λογισμικού, σε αυτό υπόθεση HOMER έκδοση 2.68.

Τα αποτελέσματα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης με τη βοήθεια του λογισμικού HOMER δείχνουν ότι συνολικά το βέλτιστο σύστημα που θα εφαρμοστεί σε PT. Σύστημα παραγωγής ισχύος Madubaru (PG / PS Madukismo) (100%) με Grid PLN (0%).

Υπολογίζεται ως 0% επειδή η συνδρομή από το PLN δεν χρησιμοποιείται στο σύστημα παραγωγής επειδή η γεννήτρια μπορεί να φιλοξενήσει την κατανάλωση ισχύος όλων των βιομηχανικών τομέων. Τα αποτελέσματα της συνολικής ισχύος που παράγεται από τις γεννήτριες 1,2 και 3 είναι 15.024.411 kWh / έτος από τα αποτελέσματα της ανάλυσης Homer Energy.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι συγγραφείς ενδιαφέρονται να συντάξουν ένα τελικό έργο με τίτλο "Ανάλυση του δυναμικού των αποβλήτων ζαχαροκάλαμου ως σταθμού παραγωγής ενέργειας για ενέργεια από βιομάζα σε ένα εργοστάσιο ζάχαρης". Σε αυτό το τελικό έργο, ο συγγραφέας συζητά τη χρήση αποβλήτων που παράγονται από τη διαδικασία παραγωγής ζάχαρης στο PG.Madukismo Yogyakarta.

1.2 Διατύπωση προβλημάτων

Για να διευκολυνθεί η προετοιμασία αυτού του τελικού έργου ο συγγραφέας διατυπώνει το πρόβλημα σε διάφορες μορφές πρότασης, ως εξής:

 1. Το δυναμικό του μπαγάσ στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Ανάλυση της εφαρμογής μπασάης σε εργοστάσια ζάχαρης.

1.3 Περιορισμός προβλημάτων

Με βάση τη διατύπωση του παραπάνω προβλήματος, η συζήτηση αυτού του τελικού έργου περιορίζεται σε:

 1. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μόνο από το Madukismo Yogyakarta Sugar Factory.
 2. Η ανάλυση των υπολογισμών ισχύος και φορτίου επικεντρώνεται μόνο στον Όμηρο.

1.4 Ερευνητικοί στόχοι

 1. Υπολογισμός του δυναμικού μπασά κατά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Γνωρίζοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης της ενέργειας από βιομάζα ζαχαροκάλαμου ως μια φιλική προς το περιβάλλον πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στην κοινότητα.

1.5 Ερευνητικά οφέλη

Η συγγραφή αυτού του τελικού έργου παρέχει οφέλη σε πολλά μέρη, όπως:

 • Οφέλη για τους συγγραφείς

Τα οφέλη της έρευνας για τη βιομάζα για τον συγγραφέα είναι ότι μπορεί να προσθέσει διορατικότητα στους ερευνητές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την αντιμετώπιση προβλημάτων καυσίμων που βρίσκονται επί του παρόντος σε ανησυχητική κατάσταση.

 • Οφέλη για το Πανεπιστήμιο

Η συγγραφή αυτού του τελικού έργου αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως ακαδημαϊκή και μηχανική αναφορά για την περαιτέρω ανάπτυξη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Muhammadiyah της Γιογκιακάρτα.

 • Οφέλη για την κοινωνία και τη βιομηχανία ·

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάροχος ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που είναι φιλική προς το περιβάλλον. Μπορεί να παρέχει εναλλακτική ενέργεια που είναι ανεξάρτητη και δεν εξαρτάται από ορυκτή ενέργεια. Μπορεί να αυξήσει την ανεξαρτησία της κοινότητας στον τομέα της εναλλακτικής ενέργειας ώστε οι υπανάπτυκτες περιοχές να είναι πιο προηγμένες και ευημερούσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Η θεωρητική βάση περιέχει τις σκέψεις ή τις θεωρίες στις οποίες βασίζεται η έρευνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η συγγραφή αυτού του τελικού έργου χρησιμοποιεί την ερευνητική μέθοδο:

Μελέτη Λογοτεχνίας (Research Research) Αυτή η μελέτη διεξήχθη εξετάζοντας και αναζητώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τη λήψη δεδομένων που σχετίζονται με την ανάλυση κατά τη συγγραφή του τελικού έργου.

Field Research (Field Research) Με τη μορφή επιτόπιων επισκέψεων και συζήτησης με συνδεδεμένα μέρη για τη λήψη των δεδομένων που απαιτούνται κατά τη σύνταξη αυτού του τελικού έργου. Συγγραφή Τελικού Έργου Μετά τη δοκιμή, τα δεδομένα και η ανάλυση λαμβάνονται και συντάσσονται σε γραπτή έκθεση.

Δείγμα πρότασης 2

Τίτλος έρευνας : GENRAM Φιλικό προς το περιβάλλον Πλακάκι από σκυρόδεμα οροφής από Lapindo Mud Composite και Coconut Fiber Nano-zeolite με βάση τη βελτίωση της ποιότητας των πλακιδίων και τη μείωση της αστυνομίας CO2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ιστορικό του προβλήματος

Η λάσπη Lapindo στην περιοχή Sidoarjo της Ανατολικής Ιάβας δεν έχει κανένα σημάδι να σταματήσει μέχρι το 2016. Ακόμα κι έτσι αυτή η έκρηξη έχει δύο πλευρές, από τη μία είναι καταστροφή για τη γύρω κοινότητα και από την άλλη η λάσπη Lapindo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα δομικά υλικά. Σύμφωνα με τον Taufiqur Rahman (2006), με βάση την έρευνά του, δείχνει ότι η περιεκτικότητα σε σίλικα στη λάσπη Lapindo είναι αρκετά σημαντική ώστε να διαχωριστεί. Το Silica μπορεί να παράγει νανοπυριτία που είναι χρήσιμο για την ενίσχυση τούβλων και τούβλων.

Κάθε χρόνο, η ανάγκη στέγασης στον κόσμο είναι κατά μέσο όρο 1,1 εκατομμύρια μονάδες με πιθανή αγορά σε αστικές περιοχές 40% ή + 440.000 μονάδες (Simanungkalit, 2004). Η τιμή των οικοδομικών υλικών τείνει να αυξάνεται, γεγονός που προκαλεί αύξηση των τιμών των κατοικιών. Ως εκ τούτου, η χρήση λάσπης Lapindo ως οικοδομικού υλικού, ειδικά για κεραμίδια, θα παρέχει φθηνότερα οικοδομικά υλικά επειδή οι πρώτες ύλες είναι άφθονες όσο η λάσπη Lapindo παραμένει εκεί.

Σύμφωνα με την Kamariah (2009), η λάσπη Lapindo έχει τη δυνατότητα να είναι η κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή σύνθετων υλικών για οικοδομικά υλικά που συντίθενται με τσιμέντο (PC) και ίνες καρύδας (coco fiber) που είναι φιλικές προς το περιβάλλον γνωρίζοντας τα μηχανικά και χημικά χαρακτηριστικά του τα σύνθετα. Για την ίδια την Cocofiber, είναι ένα απόβλητο υλικό που μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή ορισμένων υλικών, (όπως: σκυρόδεμα, πλακάκι, τούβλο κ.λπ.) με σκοπό την αύξηση της αντοχής του υλικού έναντι των δυνάμεων κάμψης. Αυτό δείχνει ότι η λάσπη Lapindo που αναμιγνύεται με φλοιό καρύδας μπορεί να μετατραπεί σε σκυρόδεμα πλακιδίων οροφής για να βελτιώσει τα μηχανικά χαρακτηριστικά των σύνθετων οικοδομικών υλικών.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) το 2013 σημείωσε ότι υπήρξε αύξηση της ρύπανσης του CO2. Επειδή το διοξείδιο του άνθρακα συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της γης θερμαίνεται. Η παγκόσμια ρύπανση του διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκε στα 396 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) από το προηγούμενο έτος. Η αύξηση των επιπέδων ρύπανσης του CO2 κυμάνθηκε από 2,9 ppm την περίοδο 2012-2013. Τον προηγούμενο χρόνο η αύξηση ήταν περίπου 2,2 ppm (Anonymous, 2014). Η ρύπανση του CO2 κυριαρχείται στις αστικές περιοχές λόγω του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων οχημάτων. Επομένως, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια φιλική προς το περιβάλλον δομή κτιρίου που μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων CO2. Η χρήση πλακιδίων από σκυρόδεμα θεωρείται αποτελεσματική στη μείωση των εκπομπών αερίων CO2 στον αέρα, επειδή οι στέγες των σπιτιών συχνά εκτίθενται άμεσα σε αυτήν τη ρύπανση του αερίου.

Με τα παραπάνω προβλήματα, προτείνουμε την ιδέα της κατασκευής του GENRAM: πλακιδίων από σκυρόδεμα φιλικό προς το περιβάλλον από λάσπη λάμπιντο και ίνες καρύδας, και τα δύο είναι αχρησιμοποίητα απόβλητα κατά τη χρήση τους, τα οποία είναι επίσης λιγότερο από το βέλτιστο. Για να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη λόγω του αερίου CO2, μπορεί να προστεθεί νανοζολίτης στη σύνθεση πλακιδίων από σκυρόδεμα.

Ο νανοζολίτης αποδεικνύεται ικανός να απορροφά τις εκπομπές αερίων CO2 στον αέρα που προκαλούνται συχνά από οχήματα. Με το GENRAM, ελπίζεται ότι μπορεί να μειώσει τα απόβλητα της λάσπης Lapindo και να βελτιστοποιήσει τη χρήση ινών καρύδας για τη βελτίωση της μηχανικής δομής των πλακιδίων από σκυρόδεμα. Ελπίζεται ότι η προσθήκη νανοζολίτη στη σύνθεση στεγών των πλακιδίων σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή στεγών θα είναι αποτελεσματική στη μείωση της ρύπανσης λόγω των εκπομπών αερίων CO2.

1.2 Διατύπωση προβλημάτων

Η λάσπη Lapindo συνεχίζει να εκρήγνυται μέχρι τώρα. Έχουν γίνει διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης της λάσπης Lapindo, όπως το κλείσιμο της πηγής λάσπης χρησιμοποιώντας μια μπάλα από σκυρόδεμα. Ωστόσο, αυτό είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Ένας τρόπος για να ξεπεραστεί η λάσπη Lapindo είναι να χρησιμοποιηθεί η ίδια η λάσπη Lapindo ως οικοδομικό υλικό, δηλαδή ως τσιμεντένιο πλακίδιο.

"GENRAM" Πλακάκια από σκυρόδεμα κατασκευασμένα από σύνθετα λάσπη Lapindo και ίνες καρύδας με την προσθήκη σύνθεσης νανοζολίτη στο μείγμα πλακιδίων οροφής θα έχουν ιδιότητες ικανές να απορροφούν εκπομπές αερίων CO2. Σύμφωνα με τον Thi-Huong Pham Η μείωση του μεγέθους των κρυσταλλικών σωματιδίων ζεόλιθου από το επίπεδο μικρο στο νανο επίπεδο είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση της συγκεκριμένης επιφάνειας, παρέχοντας έτσι πιο δραστικές ιδιότητες για προσρόφηση CO2. Αυτό το πλακάκι από σκυρόδεμα είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον χρησιμοποιώντας λάσπη Lapindo και απόβλητα από ίνες καρύδας, ενώ η τιμή είναι οικονομική επειδή τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά άφθονα.

1.3 Ερευνητικοί στόχοι

Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας πνευματικών δικαιωμάτων είναι,

 1. Κατασκευή ενισχυτικών και σύνθετων πληρωτικών για λάσπη Lapindo και ίνες καρύδας.
 2. Συνθέτουν σωματίδια νανοζολίτη.
 3. Δημιουργία πλακιδίου σκυροδέματος "GENRAM" Κατασκευασμένο από σύνθετο λάσπη Lapindo και ίνες καρύδας με βάση το νανοζολίτη.
 4. Ο έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί είναι ο έλεγχος της αντοχής σε θλίψη φορτίου, της απορρόφησης αερίου CO2, της απορρόφησης νερού (πορώδες) και της απορρόφησης θερμότητας από πλακάκια από σκυρόδεμα.

1.4 Αναμενόμενη παραγωγή

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα από την έρευνα με τίτλο "GENRAM: Φιλικό προς το περιβάλλον πλακάκι από σκυρόδεμα που κατασκευάζεται από Lapindo Mud Composite και Nanozeolite με βάση καρύδα Fiber για τη βελτίωση της ποιότητας της στέγης και την υπέρβαση της ρύπανσης αερίων CO2" ως λύση για τη χρήση απορριμμάτων λάσπη Lapindo και ινών καρύδας που δεν έχουν χρησιμοποιείται βέλτιστα, και επίσης για τη μείωση της ρύπανσης από αέριο CO2 που είναι επιβλαβές για τη ζωή. Εμείς επίσης ως ερευνητές θα παρουσιάσουμε τα πειραματικά τεχνικά δεδομένα ως σχεδιασμό διαδικασίας.

1.5 Χρήσεις

Οι χρήσεις αυτής της έρευνας είναι,

 1. Καθιστώντας την καινοτομία πλακιδίων από σκυρόδεμα από λάσπη Lapindo ως μία από τις προσπάθειες αντιμετώπισης της όλο και πιο διαδεδομένης λάσπης Lapindo.
 2. Φιλικά προς το περιβάλλον, οικονομικά και ισχυρά πλακάκια από μπετόν για κτίρια.
 3. Αυτή η εφαρμογή σκυροδέματος μπορεί να μειώσει τη ρύπανση του CO2 στον αέρα.
 4. Επιδείξτε την εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας στην επίλυση προβλημάτων υποδομής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

2.1 Πλακάκια από σκυρόδεμα

Το τσιμεντένιο πλακάκι ή το τσιμέντο είναι ένα δομικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για μια στέγη από σκυρόδεμα και έχει σχήμα με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένο μέγεθος.

Τα κεραμίδια από σκυρόδεμα κατασκευάζονται γενικά με ανάμιξη άμμου και τσιμέντου με νερό, στη συνέχεια ανακατεύοντας μέχρι να είναι ομοιογενή και στη συνέχεια να εκτυπωθούν. Εκτός από το τσιμέντο και την άμμο, ο ασβέστης μπορεί επίσης να προστεθεί ως υλικό τεντώματος για σκυρόδεμα.

2.2 Σύνθετο λάσπη Lapindo και ίνες καρύδας

Στον Κόσμο, η έρευνα για προϊόντα οικοδομικών υλικών όπως: πλακάκια, οροφές κ.λπ. που προέρχονται από σύνθετα απόβλητα εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένη, παρόλο που επί του παρόντος οι πρώτες ύλες για οικοδομή είναι ανανεώσιμες και βιοαποικοδομήσιμες σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με τη μορφή λάσπης Lapindo απόβλητα που είναι πολύ άφθονα και έχει γίνει σοβαρά περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Επομένως, αυτή η έρευνα είναι πολύ σημαντική για να γίνει επειδή έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώσει το άφθονο δυναμικό των απορριμμάτων λάσπης Lapindo και να γίνει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που πρέπει να συνδυαστεί με τσιμέντο (PC) και ίνες καρύδας ως τα κύρια συστατικά στην κατασκευή ελαφρών πλακιδίων οροφής κτιρίων που έχουν υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

2.3 Προσθήκη Νανο Ζεόλιθου σε Πλακάκια Οροφής από σκυρόδεμα

Ο ζεόλιθος είναι ένας βράχος που αφρίζει όταν θερμαίνεται στους 100ºC. Ο ζεόλιθος ορίζεται ως κρύσταλλος πυριτίας αλουμίνας ο οποίος έχει τρισδιάστατη δομή σκελετού που σχηματίζεται από τετραέδρα πυριτίας και αλουμίνας με τρισδιάστατες κοιλότητες γεμάτες με μεταλλικά ιόντα εξισορρόπησης φορτίου του πλαισίου ζεόλιθου και μόρια νερού ελεύθερης κίνησης (Yadi, 2005). Οι συγκεκριμένες ιδιότητες του ζεόλιθου περιλαμβάνουν:

2.3.1 Αφυδάτωση

Τα μόρια του νερού στο ζεόλιθο είναι μόρια που είναι εύκολο να διαφύγουν.

2.3.2 Προσρόφηση

Η προσρόφηση ορίζεται ως η διαδικασία προσάρτησης μορίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 Ώρα και τόπος εφαρμογής

Ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή αυτού του εργαλείου και της έρευνας είναι 1,5 μήνες. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε τρία μέρη, συγκεκριμένα:

 • Χημικό εργαστήριο Πανεπιστημίου Diponegoro
 • Εργαστήριο Φυσικής Υλικού Πανεπιστημίου Diponegoro
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Οικοδομικών Υλικών Πανεπιστημίου Diponegoro

3.2 Ερευνητικές μεταβλητές

Η εξαρτημένη μεταβλητή στη δοκιμή:

 • Φορτίο κάμψης και αντοχή σε θλίψη
 • Απορρόφηση εκπομπών CO2 και επιβλαβών αερίων
 • Απορρόφηση νερού (πορώδες)
 • Απορρόφηση θερμότητας

Ελεγχόμενες μεταβλητές στη δοκιμή

 • Συνολική σύνθεση νανο ζεόλιθου και λάσπης Lapindo

Διορθώθηκαν μεταβλητές σε αυτήν τη μελέτη:

 • Το σχήμα και το μέγεθος των πλακιδίων
 • Πρώτες ύλες για τσιμέντο από πορσελάνη, ίνες καρύδας PVA και τέφρα.

3.3 Εργαλεία και υλικά

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε αυτήν την έρευνα είναι μούχλα σκυροδέματος, φούρνος, άλεση υψηλής ενέργειας, τριβή Los Angles, SEM (Scanning Electron Microscopy), XRD. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την έρευνα είναι λάσπη Lapindo, ίνες καρύδας, ζεόλιθος, τέφρα, τσιμέντο, PVA και νερό.

3.4 Διαδικασίες εργασίας

3.4.1 Παρασκευή νανοζολίτη

Ο ζεόλιθος Bayat κοσκινίστηκε με κόσκινο 225 ματιών. Η κατασκευή νανοζολίτη πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο από πάνω προς τα κάτω χρησιμοποιώντας άλεση υψηλής ενέργειας (HEM-E3D), δηλαδή με άλεση του αρχικού υλικού (φυσικός ζεόλιθος) σε ένα εργαλείο άλεσης. Η αναλογία που χρησιμοποιείται είναι 1: 8. Κάθε φορά που αλέζετε, 4,84 γραμμάρια ζεόλιθου με 11 μπάλες λείανσης βάρους 3,52 γραμμάρια καθεμία εισάγονται στο βάζο HEM-E3D. Η διαδικασία άλεσης διαρκεί 6 ώρες με ταχύτητα 1000 σ.α.λ.

Ο σωλήνας HEM-E3D και η σφαίρα σύνθλιψης πριν από τη χρήση πλένονται πρώτα χρησιμοποιώντας αιθανόλη. Χαρακτηρισμός ζεόλιθου χρησιμοποιώντας SEM (Scanning Electron Microscopy) για τον προσδιορισμό της επιφανειακής μορφολογίας των ζεολίθων και του BET (Brunauer-Emmet-Teller) για τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης επιφάνειας των ζεολίθων.

3.4.2 Κατασκευή πλακιδίων από σκυρόδεμα από λάσπη Lapindo και ίνες καρύδας με βάση νανοζολίτη

Στη συνέχεια προστίθεται νανοζολίτης που έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο από πάνω προς τα κάτω χρησιμοποιώντας άλεση υψηλής ενέργειας (HEM-E3D) στη σύνθεση λάσπη Lapindo, ίνες καρύδας, τσιμέντο Portland, τέφρα και PVA. Από αυτό το τεστ, διαφοροποιήσαμε την προσθήκη λάσπης νανοζολίτη και Lapindo.

3.4.3 Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της σύνθεσης υλικού (ελεγχόμενες μεταβλητές λάσπης Lapindo)

Όσον αφορά τη σύνθεση του επισφαλούς μείγματος εργασίας:

 • SP 0.3 + 0.2 (Zeolite) + 0.3 Lapindo Mud + 0.1 ινών καρύδας = Αντικείμενο δοκιμής A.
 • SP 0,3 + 0,3 (ζεόλιθος) + 0,3 Lupur Lapindo + 0,1 ίνες καρύδας = Αντικείμενο δοκιμής Β
 • SP 0,3 + 0,4 (ζεόλιθος) + 0,3 λάσπη Lapindo + 0,1 ίνες καρύδας = αντικείμενο δοκιμής C.
 • SP 0,3 + 0,5 (ζεόλιθος) + 0,3 λάσπη Lapindo + 0,1 ίνες καρύδας = αντικείμενο δοκιμής D.
 • SP 0,3 + 0,6 (ζεόλιθος) + 0,3 λάσπη Lapindo + 0,1 ίνες καρύδας = αντικείμενο δοκιμής E

3.5 Δοκιμή πρωτοτύπων GENRAMP Κατά την κατασκευή του πρωτοτύπου, πραγματοποιήθηκαν διάφορες δοκιμές:

 • Δοκιμή διάθλασης ακτίνων X (XRD)
 • Δοκιμή μικροσκοπίας ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM)
 • Δοκιμή απορρόφησης νερού (πορώδες)
 • Δοκιμή απορρόφησης εκπομπών καυσαερίων CO2
 • Φορτίο κάμψης και αντοχή σε θλίψη
 • Απορρόφηση θερμότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

4.1 Προϋπολογισμός

4.2 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Αυτή η έρευνα διεξήχθη για 1,5 μήνες με πρόγραμμα:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Agustanto, BP. 2007. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταματήσει το Lapindo Mudflow. Media World Online Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016.

Basuki, Eko. 2012. Ανάλυση της ποιότητας των πλακιδίων από σκυρόδεμα ως καλύμματα οροφής με πρόσθετα υλικά από ίνες φοινικών.

Kamarlah και Fajriyanto. 2009. Αξιοποίηση της λάσπης Lapindo ως φιλικού προς το περιβάλλον σύνθετου υλικού που βασίζεται σε σκυρόδεμα από σκυρόδεμα (FRC). Bandung: SNTKI

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης 3.

Τίτλος: Ανάλυση σταθερότητας τάσης αιολικής ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ιστορικό

Η ανάγκη για ενέργεια, ιδίως ηλεκτρική ενέργεια στον κόσμο, είναι αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών αναγκών των ανθρώπων, σύμφωνα με την ταχεία ανάπτυξη στους τομείς της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της πληροφόρησης.Σύμφωνα με την PT Perusahaan Listrik Negara, ο αριθμός των πελατών κατά την περίοδο 2009-2013 αυξήθηκε από 39,9 εκατομμύρια σε 53,7 εκατομμύρια ή κατά μέσο όρο 3 εκατομμύρια ετησίως (RUPTL 2015-2025).

Εκτός αυτού, η διαθεσιμότητα της ορυκτής ενέργειας, η οποία ήταν η κύρια πηγή ενέργειας, είναι περιορισμένη. Τα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο το 2004 εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν εντός 18 ετών, ενώ το αέριο θα εξαντληθεί σε περίοδο 61 ετών και άνθρακα 147 ετών (DESDM, 2005).

Η διαθεσιμότητα ενέργειας δεν είναι ανάλογη με την αυξανόμενη ζήτηση, επομένως είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί η ανανεώσιμη ενέργεια για την ελαχιστοποίηση της χρήσης ορυκτής ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο παρόν και στο μέλλον σενάριο διαφοροποίησης της ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επίσης φιλικές προς το περιβάλλον και έχουν αποθέματα που δεν εξαντλούνται ποτέ. Ο Κόσμος έχει τη δυνατότητα για μεγάλες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως βιοντίζελ, μικροϋδρο, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, καθώς και αιολική ενέργεια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο άνεμος είναι μια από τις άφθονες πηγές ενέργειας που διατίθενται στη Φύση. Η αξιοποίηση των πηγών αιολικής ενέργειας στον κόσμο πρέπει πραγματικά να αναπτυχθεί για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του Εθνικού Ινστιτούτου Αεροναυτικής και Διαστήματος (LAPAN) σε 122 τοποθεσίες, δείχνει ότι αρκετές περιοχές στον κόσμο έχουν ταχύτητες ανέμου πάνω από 5 m / s, δηλαδή στις περιοχές της Ανατολικής Νούσας 2 Tenggara, της Δυτικής Νούσας Tenggara, South Sulawesi και η νότια ακτή της Ιάβας.

Οι αιολικοί σταθμοί έχουν τις ίδιες αρχές λειτουργίας με τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας γενικά. Οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούν την ταχύτητα του ανέμου για να περιστρέψουν τον ανεμόμυλο που βρίσκεται στον άξονα με τον ρότορα της γεννήτριας. Το πρόβλημα που προκύπτει από αυτήν τη γεννήτρια είναι η ασταθής ταχύτητα ανέμου, μία από τις οποίες μπορεί να επηρεάσει την ασταθή τάση που παράγεται από τη γεννήτρια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροφοδοσία που απαιτείται από το φορτίο πρέπει να είναι σταθερή σύμφωνα με την βαθμολογία του, η οποία είναι 220 βολτ για μία φάση, ενώ 380 για τρεις φάσεις, εάν είναι ασταθής μπορεί να επηρεάσει το φορτίο και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει ζημιά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

1.2 Διατύπωση προβλημάτων

Με βάση αυτό το υπόβαθρο, η διατύπωση του προβλήματος μπορεί να ληφθεί ως εξής:

 • Πώς επηρεάζει η ταχύτητα του ανέμου την ηλεκτρική τάση που παράγεται από μια μονάδα αιολικής ενέργειας;
 • Ποια είναι η τάση που παράγεται από μια μονάδα αιολικής ενέργειας ελεγχόμενης τάσης, όταν αλλάζει το φορτίο και αλλάζει η ταχύτητα του ανέμου;

1.3 Περιορισμός προβλημάτων

Για να γράψει αυτή τη διατριβή να επιτύχει τους σκοπούς και τους στόχους των αναμενόμενων χρημάτων, τότε η κατανόηση αυτής της έρευνας περιορίζεται ως εξής:

 • Το σύστημα που θα σχεδιαστεί σε αυτήν την έρευνα είναι το Σύστημα Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας, το οποίο θα αναλύσει τη σταθερότητα της ηλεκτρικής τάσης έναντι της ταχύτητας και του φορτίου του ανέμου.
 • Η χρήση μπαταριών για αποθήκευση από αιολικούς σταθμούς δεν συζητείται.
 • Ο έλεγχος γίνεται μόνο με μοντελοποίηση συστήματος ή προσομοίωση χρησιμοποιώντας το Matlab.
Διαβάστε επίσης: Τελωνεία: Ορισμός, Λειτουργίες και Πολιτικές [FULL]

1.4 Σκοπός

Οι στόχοι αυτής της μελέτης είναι οι εξής:

 • Ανάλυση σταθερότητας τάσης αιολικής ενέργειας.
 • Γνωρίζοντας τη σύγκριση της ηλεκτρικής τάσης σε σταθμούς αιολικής ενέργειας με και χωρίς ελεγκτές τάσης όταν η ταχύτητα και το φορτίο του ανέμου ποικίλλουν.

1.5 Οφέλη

Έρευνα Τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν τη μελέτη είναι τα εξής:

 • Παρέχει οφέλη για την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, ειδικά όσον αφορά τη σταθερότητα τάσης των υδροηλεκτρικών σταθμών.
 • Αυτή η έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρχική αναφορά στη μελλοντική μάθηση, σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την άμεση εφαρμογή της σε ηλεκτρικά συστήματα μικρής κλίμακας για πραγματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

2.1. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Η έρευνα για το σύστημα ελέγχου συχνότητας των αιολικών σταθμών έχει διεξαχθεί από τους Maumita Deb, et al (2014), με τον τίτλο "Έλεγχος τάσης και συχνότητας ενός αιολικού ηλεκτρικού συστήματος με χρήση του ρυθμιστή συχνότητας". Αυτή η έρευνα στοχεύει στον έλεγχο της τάσης και συχνότητα όταν ενεργοποιούνται πρόσθετα φορτία χρησιμοποιώντας το Ρυθμιστής Συχνότητας.

Στο έγγραφο, ο Maumita κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο χρόνο t = 0,5, το πρόσθετο φορτίο ενεργοποιείται, η στιγμιαία συχνότητα μειώνεται στα 49,85 Hz και η συχνότητα του ρυθμιστή αντιδρά για να μειώσει την ισχύ που απορροφάται από το δευτερεύον φορτίο για να επαναφέρει τη συχνότητα στα 50 Hz .

Ο ρυθμιστής μπλοκ συχνότητας χρησιμοποιείται για τη διατήρηση σταθερής συχνότητας στα 50 Hz. Μια λειτουργία ελέγχου συχνότητας χρησιμοποιεί ένα τυπικό σύστημα τριών φάσεων κλειδωμένου βρόχου (PLL) για τη μέτρηση της συχνότητας του συστήματος.

2.2. Βασική Θεωρία

2.2.1. Άνεμος (Άνεμος)

Ο άνεμος είναι αέρας που κινείται από υψηλότερη πίεση αέρα σε χαμηλότερη πίεση αέρα. Η διαφορά στην πίεση του αέρα προκαλείται από τις διαφορές στη θερμοκρασία του αέρα λόγω της ανώμαλης εξίσωσης ατμόσφαιρας από το ηλιακό φως. Λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας, υπάρχει περιστροφή του αέρα από το βόρειο πόλο στον ισημερινό κατά μήκος της γης ή το αντίστροφο.

2.2.2. Ανεμογεννήτρια

Η ανεμογεννήτρια είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί για τη μετατροπή της κινητικής αιολικής ενέργειας σε κινούμενη αιολική ενέργεια με τη μορφή περιστρεφόμενων στροφείων και αξόνων γεννήτριας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια θορύβου που προέρχεται από τον άνεμο θα μεταδοθεί σε κίνηση και ροπή στον άξονα της γεννήτριας που στη συνέχεια παράγεται από ηλεκτρική ενέργεια. Η ανεμογεννήτρια είναι μια μηχανή προώθησης της οποίας η ενέργεια πρόωσης προέρχεται από τον άνεμο.

2.2.3. Σύστημα ελέγχου

Ένα σύστημα ελέγχου είναι η διαδικασία ρύθμισης ή ελέγχου μίας ή περισσότερων ποσοτήτων έτσι ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή ή περίληψη τιμών. Η βασική λειτουργία του συστήματος, ο έλεγχος περιλαμβάνει "μέτρηση, βελτίωση (σύγκριση), καταγραφή και υπολογισμός (υπολογισμός) και βελτίωση (διόρθωση)".

Τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος ελέγχου αποτελούνται από είσοδο, ελεγκτή, στοιχείο τελικού ελεγκτή, διαδικασία, αισθητήρα ή πομπό και έξοδο.

2.2.4. Σύγχρονος κινητήρας

Το Synchronous Motor είναι μια σύγχρονη μηχανή που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική ενέργεια. Τα σύγχρονα μηχανήματα έχουν ένα πηνίο αγκύρωσης στον στάτορα και ένα πηνίο πεδίου στον ρότορα.

Τα πηνία αγκύρωσης έχουν το ίδιο σχήμα με μια επαγωγική μηχανή, ενώ τα πηνία πεδίου για σύγχρονα μηχανήματα μπορούν να είναι πόλοι παπουτσιών (προεξέχοντα) ή πόλοι με ομοιόμορφο διάκενο αέρα (κυλινδρικός ρότορας). Το συνεχές ρεύμα (DC) για την παραγωγή ροής στο πηνίο πεδίου ρέει στον ρότορα μέσω του δακτυλίου και της βούρτσας.

2.2.5 MATLAB

Το MATLAB (εργαστήριο μαθηματικών ή εργαστήριο μήτρας) είναι ένα πρόγραμμα αριθμητικής ανάλυσης και υπολογισμού, είναι μια προηγμένη γλώσσα μαθηματικού προγραμματισμού που διαμορφώνεται με την προϋπόθεση της χρήσης ιδιοτήτων και μορφών μήτρας.

Στην επιστήμη των υπολογιστών, το MATLAB ορίζεται ως γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μαθηματικών λειτουργιών ή αλγεβρικών πράξεων μήτρας.

Το MATLAB (MATrix Laboratory), το οποίο είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται σε μήτρα, χρησιμοποιείται συχνά για τεχνικές αριθμητικού υπολογισμού, χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων που περιλαμβάνουν μαθηματικές λειτουργίες στοιχείων, πινάκων, βελτιστοποίησης, προσέγγισης και άλλων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Subrata, 2014. Μοντελοποίηση μονάδας αιολικής ενέργειας 1 Kw με τη βοήθεια του Simulink Matlab. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Tanjungpura Pontianak.

Muchsin, Ismail. Ηλεκτρονικά και ηλεκτρική ισχύς 1 "Σύγχρονη μηχανή". Κέντρο Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού - UMB.

Τμήμα Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων. 2006. Σχέδιο Εθνικής Διαχείρισης Ενέργειας 2015-2025. Τζακάρτα: ESDM

Deb, Maumita, καθόλου. 2014. Έλεγχος τάσης και συχνότητας αιολικού ηλεκτρικού συστήματος με χρήση ρυθμιστή συχνότητας. Τομέας Επιστήμης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Tripura (Κεντρικό Πανεπιστήμιο), Suryamaninagar. Ινδία

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης 4.

Τίτλος έρευνας : Σχεδιασμός σόμπας 12 volt

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ιστορικό

Η ενέργεια είναι πολύ σημαντική για την ανθρώπινη ζωή, γιατί σχεδόν κάθε ανθρώπινη ζωή απαιτεί ενέργεια. Κάποια ενέργεια μπορεί να ανανεωθεί και κάποια δεν μπορεί να ανανεωθεί. Οι συμβατικές πηγές ενέργειας που ανήκουν σήμερα, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας, το φυσικό αέριο, είναι φυσικοί πόροι που δεν μπορούν να ανανεωθούν, ώστε μια μέρα να εξαντληθούν. Επί του παρόντος, πολλές χώρες εξερευνούν και εκμεταλλεύονται τις πηγές πετρελαίου τους σαν να υπάρχουν ακόμη πολλά αποθέματα πετρελαίου. Το τρέχον ποσοστό κατανάλωσης καυσίμου είναι περίπου 60 εκατομμύρια κιλόλιτρα, ή το αντίστοιχο περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.

Η παραγωγή πετρελαίου είναι τώρα 1,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, οπότε αυτό είναι σχεδόν μόλις αρκετό. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή πετρελαίου δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα. Στην πραγματικότητα, η φυσική τάση είναι ότι η παραγωγή πέφτει λόγω της εξάντλησης (Sadli, 2004).

Σύμφωνα με το Kompas.com (2008), τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εκτιμάται ότι επαρκούν για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών για τα επόμενα 11 χρόνια. Αυτό συμβαίνει εάν οι δραστηριότητες εξερεύνησης για την εύρεση νέων πηγών πετρελαίου δεν πραγματοποιούνται αμέσως.

Αυτό μεταφέρθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ενέργειας της Παγκόσμιας Ένωσης Γεωλογικών Εμπειρογνωμόνων (IAGI) Nanang Abdul Manaf σε εθνικό σεμινάριο για λύσεις στην ενεργειακή κρίση στο Πανεπιστήμιο Diponegoro, Πόλη Σεμαράνγκ, Κεντρική Ιάβα, Σάββατο (13/12/2008 ).

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Φοιτητών Μηχανικών Μηχανικών Undip. Σύμφωνα με την Nanang, η μέση παραγωγή πετρελαίου στον κόσμο φτάνει τα 970 χιλιάδες 1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, τα αποθέματα πετρελαίου που είναι έτοιμα να παραχθούν είναι μόνο 4 δισεκατομμύρια βαρέλια. "Αυτό το ποσό θα είναι αρκετό για παραγωγή μέχρι το 2019", είπε. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εναλλακτική πηγή ενέργειας ως λύση στα παραπάνω προβλήματα.

Μία από τις πηγές ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και πολύ ελπιδοφόρες στο μέλλον είναι η πηγή της ηλιακής ενέργειας. Η χρήση ηλιακών ή ηλιακών πηγών ενέργειας είναι πολύ κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση για την αντικατάσταση φυσικών πηγών που μια μέρα θα εξαντληθούν. Η εναλλακτική λύση σε αυτήν τη μεταφορά ηλιακής ενέργειας είναι η γεωγραφική θέση της παγκόσμιας χώρας που έχει ένα τροπικό κλίμα, όπου οι ακτίνες του ήλιου είναι αρκετά μεγάλες.

Η ηλιακή ενέργεια είναι ενέργεια που ακτινοβολεί στη γη είτε με τη μορφή θερμότητας ή φωτός. Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανεξάντλητη ενέργεια. Όπου, η ενέργεια είναι ελεύθερα διαθέσιμη και άφθονη και δεν προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον σε σύγκριση με άλλες συμβατικές ενέργειες λόγω της διαδικασίας καύσης που συμβαίνει.

Το ηλιακό φως που απορροφάται από τα ηλιακά κύτταρα θα μετατραπεί άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια από τα ίδια τα ηλιακά κύτταρα. Ωστόσο, αυτή η ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική ενέργεια από ηλιακά στοιχεία, τα ηλιακά κύτταρα απαιτούν τον μικρότερο αριθμό υποστηρικτικών εξαρτημάτων που αποτελούνται από έναν μετατροπέα για τη μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας DC από ηλιακά στοιχεία σε ηλεκτρική ενέργεια AC για καθημερινή χρήση, μπαταρίες ή συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υπερβολικής ηλεκτρικής φόρτισης για χρήση. έκτακτη ανάγκη ή νυχτερινή ώρα, καθώς και πολλαπλοί ελεγκτές για τη βέλτιστη προσαρμογή της ισχύος εξόδου των ηλιακών κυψελών.

Η ηλιακή ενέργεια που έχει μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθημερινή χρήση. Ένα από αυτά χρησιμοποιείται για σόμπες 220Volt (AC), έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική ενέργεια για την ενεργοποίηση της σόμπας AC, απαιτείται ένα στοιχείο στήριξης ηλιακής κυψέλης, ένας από τους οποίους είναι ένας μετατροπέας για τη μετατροπή της τάσης DC από ηλιακά κύτταρα σε AC .

Παρόλο που η χρήση αυτού του μετατροπέα είναι πολύ αναποτελεσματική, εκτός από την τιμή που είναι πολύ ακριβή, η ισχύς σπαταλάται πάρα πολύ και γίνεται σπατάλη, επειδή ο μετατροπέας έχει μεγάλες απώλειες ισχύος. Ως εκ τούτου, για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα θα σχεδιαστεί μια σόμπα (DC) 12volt. Έτσι, σε μεταγενέστερη χρήση, δεν απαιτείται μετατροπέας για μετατροπή της τάσης.

1.2 Προβλήματα

Με βάση την περιγραφή του ιστορικού, διάφορα προβλήματα μπορούν να εντοπιστούν ως εξής:

 • Το υψηλό ποσοστό κατανάλωσης καυσίμου είναι αντιστρόφως ανάλογο με το γεγονός ότι η παραγωγή πετρελαίου δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα.
 • Τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας εκτιμάται ότι θα είναι μόνο έως το 2019.
 • Η διαθεσιμότητα εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, είναι άφθονη αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη καλά.
 • Το φως του ήλιου μπορεί να μετατραπεί άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια από ηλιακά κύτταρα, αλλά για να μπορεί να το χρησιμοποιεί για καθημερινές ανάγκες, χρειάζεται εξαρτήματα στήριξης για καθημερινές ανάγκες, όπως ηλεκτρική κουζίνα.

1.3 Διατύπωση προβλημάτων

Με βάση τα προβλήματα που έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί, τα προβλήματα μπορούν να διατυπωθούν για να επιλυθούν ως εξής:

 • Οι πηγές ισχύος DC που έχουν αποθηκευτεί σε συσσωρευτές ή μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καθημερινούς σκοπούς, όπως ηλεκτρικές εστίες.
 • Για να έχετε μια καλή διαδικασία θέρμανσης, είναι απαραίτητο να σχεδιάσετε μια σόμπα DC με πηγή ισχύος μπαταρίας 12 Volt DC.

1.4 Περιορισμός προβλημάτων

Για την περαιτέρω εστίαση αυτής της έρευνας, είναι απαραίτητο να περιοριστεί το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί, δηλαδή αυτή η έρευνα επικεντρώνεται μόνο στον τρόπο σχεδιασμού ηλεκτρικού εξοπλισμού στο νοικοκυριό, δηλαδή σε ηλεκτρική κουζίνα με πηγή ισχύος 12 Volt DC, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα Αυτή η μελέτη είναι μια σόμπα DC 12. Volt.

1.5 Σκοπός

Ο σκοπός του σχεδιασμού αυτής της σόμπας DC είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ηλεκτρικής κουζίνας 12 Volt DC και η μέτρηση της απόδοσης της ηλεκτρικής κουζίνας 12 Volt DC.

1.6 Οφέλη

Το πλεονέκτημα του σχεδιασμού αυτής της σόμπας είναι ως λύση στη χρήση εναλλακτικής ενέργειας για το μέλλον, μειώνοντας έτσι τη χρήση του μαζούτ που μειώνεται.

Επιπλέον, για τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και ως αποτέλεσμα της καινοτομίας στον τομέα της ηλεκτρολογίας για την επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν στην πραγματική ζωή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας

2.1 Συσσωρευτής

Ο συσσωρευτής ονομάζεται δευτερεύον στοιχείο (κελί) επειδή μετά την εξάντληση της ενέργειας μπορεί ακόμα να γεμίσει και να επαναχρησιμοποιηθεί (Elektronik-dasar.web.id, 2012). Όταν πραγματοποιείται φόρτιση, η πρώτη χημική αντίδραση αφού ο πλήρης συσσωρευτής μπορεί να παρέχει ρεύμα στο εξωτερικό κύκλωμα, τότε συμβαίνει μια δεύτερη χημική αντίδραση. Έτσι, αυτός ο συσσωρευτής λειτουργεί για τη συλλογή και την απελευθέρωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά τη φόρτιση, η μπαταρία λαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια από πηγή ρεύματος συνεχούς ρεύματος (DC). Στην μπαταρία, αυτή η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε χημική ενέργεια και στη συνέχεια αποθηκεύεται. Συνιστούμε ότι κατά την εκκένωση (χρήση), η αποθηκευμένη χημική ενέργεια μετατρέπεται ξανά σε ηλεκτρική ενέργεια. Για τις πρωτογενείς μπαταρίες, εάν οι πλάκες έχουν υποστεί ζημιά, δεν μπορεί να επαναφορτιστεί και πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργιες. Ωστόσο, εάν η τάση της δευτερεύουσας μπαταρίας έχει μειωθεί, η τάση μπορεί να αποκατασταθεί φορτίζοντας την μπαταρία.

2.2 Νικελίνη

Το νικελίνη είναι ένα σύρμα νικελίου. Το νικέλιο είναι ένα ασημί λευκό μέταλλο που είναι λαμπερό, σκληρό και ελαστικό (ελαστικό), ταξινομημένο ως ενδιάμεσο μέταλλο. Το νικέλιο είναι ένα πολύ σκληρό αλλά εύκαμπτο μέταλλο.

Λόγω της ευέλικτης φύσης του και των μοναδικών χαρακτηριστικών του, όπως η μη αλλαγή των ιδιοτήτων του όταν εκτίθεται στον αέρα, η αντοχή του στην οξείδωση και η ικανότητά του να διατηρεί τις αρχικές του ιδιότητες σε ακραίες θερμοκρασίες. Το νικέλιο έχει καλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η χημική ομάδα έχει το ατομικό σύμβολο Ni και τον ατομικό αριθμό 28. Το νικέλιο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Crostdet το 1751.

2.3 Θεωρία Ηλεκτρικής Ροής

Υπάρχουν δύο θεωρίες που εξηγούν πώς ρέει η ηλεκτρική ενέργεια:

 • Η θεωρία των ηλεκτρονίων (θεωρία ηλεκτρονίων) Αυτή η θεωρία δηλώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια ρέει από αρνητικό σε θετικό. Η ροή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μεταφορά ελεύθερων ηλεκτρονίων από το ένα άτομο στο άλλο.
 • Συμβατική θεωρία (Συμβατική θεωρία) Αυτή η θεωρία δηλώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια ρέει από θετική σε αρνητική.

2.4 Ηλεκτρικό ρεύμα

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η συνεχής και συνεχής ροή ηλεκτρονίων στον αγωγό λόγω της διαφοράς στον αριθμό των ηλεκτρονίων σε διάφορες θέσεις όπου ο αριθμός των ηλεκτρονίων δεν είναι ο ίδιος (Dunia-electrik.blogspot.com, 2009). Το μέγεθος του ηλεκτρικού ρεύματος που ρέει μέσω ενός αγωγού είναι ίσο με την ποσότητα φόρτισης (ελεύθερα ηλεκτρόνια) που ρέει μέσω ενός σημείου διατομής του αγωγού σε ένα δευτερόλεπτο.

Το ηλεκτρικό ρεύμα παριστάνεται με το σύμβολο I (ένταση) και η ποσότητα μετριέται σε αμπέρ (συντετμημένη ως Α). Το ηλεκτρικό ρεύμα κινείται από τον θετικό (+) ακροδέκτη στον αρνητικό (-) ακροδέκτη, ενώ η ροή ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα μεταλλικό σύρμα αποτελείται από μια ροή ηλεκτρονίων που κινείται από τον αρνητικό (-) ακροδέκτη στον θετικό (+) ακροδέκτη, Η διεύθυνση του ηλεκτρικού ρεύματος θεωρείται αντίθετη προς την κατεύθυνση της κίνησης των ηλεκτρονίων. 1 αμπέρ ρεύματος είναι η ροή ηλεκτρονίων έως 628 × 10 ^ 16 ή ίση με 1 Coulumb ανά δευτερόλεπτο μέσω διατομής αγωγού.

2.5 Αντίσταση

Βασικά όλα τα υλικά έχουν ανθεκτικές ιδιότητες, αλλά ορισμένα υλικά όπως ο χαλκός, ο ασήμι, ο χρυσός και τα μεταλλικά υλικά έχουν γενικά πολύ μικρή αντίσταση. Αυτά τα υλικά μεταφέρουν ηλεκτρισμό σωστά ή ονομάζονται αγωγοί.

Οι αντιστάσεις είναι τα βασικά συστατικά των ηλεκτρονικών που χρησιμοποιούνται πάντα σε κάθε ηλεκτρονικό κύκλωμα επειδή μπορούν να λειτουργήσουν ως ρυθμιστές ή να περιορίσουν την ποσότητα ρεύματος που ρέει σε ένα κύκλωμα. Με μια αντίσταση, 12 ηλεκτρικά ρεύματα μπορούν να διανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες. Το Resirtor είναι ανθεκτικό, η μονάδα αντίστασης μιας αντίστασης ονομάζεται Ohm.

2.6 Ηλεκτρική τάση ή ηλεκτρικό δυναμικό

Αυτή είναι η ενέργεια ή η ενέργεια που προκαλεί τη ροή αρνητικών φορτίων (ηλεκτρονίων) σε έναν αγωγό. Το ηλεκτρικό δυναμικό είναι το φαινόμενο της μετακίνησης ηλεκτρικού ρεύματος λόγω διαφορετικών πιθανών θέσεων. Από τα παραπάνω, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια διαφορά στο ηλεκτρικό δυναμικό που συχνά ονομάζεται πιθανή διαφορά. η μονάδα διαφοράς δυναμικού είναι το Volt.

Το 1 Volt είναι μια ηλεκτρική τάση που μπορεί να ρέει ηλεκτρικό ρεύμα 1 A σε έναν αγωγό με αντίσταση 1 ohm. Η ηλεκτρική τάση εκφράζεται επίσης με το γράμμα Ε του EMF, που σημαίνει Ηλεκτροκινητική Δύναμη.

2.7 Κύκλωμα συνεχούς ρεύματος

Σε ένα κύκλωμα, το ρεύμα θα ρέει, εάν πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 1. Πηγή τάσης 2. Σύνδεση συσκευής 3. Υπάρχει φορτίο

2.7.1 Ο νόμος του Ohm

Ο πρώτος που ανακάλυψε τη σχέση ανάμεσα στο ρεύμα, την τάση και την αντίσταση ήταν ένας άντρας με το όνομα George Simon Ohm. Με τον νόμο του Ohm, μπορεί να υπολογιστεί το ρεύμα, η τάση και η αντίσταση. Σε ένα κλειστό κύκλωμα, η ποσότητα του ρεύματος (I) αλλάζει ανάλογα με την τάση (V) και είναι αντιστρόφως ανάλογη με το φορτίο αντίστασης (R).

2.7.2 Ο νόμος του Kirchoff

Ο νόμος του Kirchoff ανακαλύφθηκε από τον Gustav Robert Kirchhoff. Ο νόμος του Kirchoff 1 αναφέρει "Η αλγεβρική ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος στο σημείο διακλάδωσης του ηλεκτρικού κυκλώματος είναι ίση με το μηδέν" (Supriyanto, 2007).

2.8 Ισχύς

Γενικά, ο ορισμός της ισχύος είναι η ενέργεια που δαπανάται για να κάνει δουλειά. Σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, η ισχύς είναι η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την εργασία. Η ηλεκτρική ισχύς εκφράζεται συνήθως σε Watt ή Horsepower (HP). Η ιπποδύναμη είναι μια μονάδα / μονάδα ηλεκτρικής ισχύος όπου 1 HP ισούται με 746 Watt. Εν τω μεταξύ, το Watt είναι μια μονάδα ηλεκτρικής ισχύος όπου 1 Watt έχει την ίδια ισχύ με την ισχύ που παράγεται πολλαπλασιάζοντας το ρεύμα 1 Αμπέρ και την τάση 1 Volt (Saranabelajar.wordpress.com, 2009).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το μειονέκτημα αυτού του εργαλείου είναι ότι η έξοδος ισχύος από τη σόμπα DC δεν είναι μέγιστη, η οποία είναι 250 Watt. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν απώλειες ισχύος που προκαλούνται από τη σόμπα μεταξύ της πλάκας σύνδεσης και του καλωδίου νικελίου που δεν είναι η βέλτιστη. Έχουν γίνει αρκετοί τρόποι, δηλαδή αντικαθιστώντας τις διάφορες πλάκες που χρησιμοποιούνται, αλλά ακόμα δεν παίρνουν το μέγιστο την επιθυμητή ισχύ ώστε να παράγουν την αναμενόμενη θερμότητα.

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης 5

Τίτλος έρευνας : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μυκητιακής Ανάπτυξης στην Γυάλινη Επιφάνεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ιστορικό του προβλήματος

Η βιολογία είναι μια επιστήμη που είναι κοντά στην καθημερινή μας ζωή και η βιολογία είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ όλων των φυσικών επιστημών και επίσης ως επιστήμης που συνδυάζει τη φυσική επιστήμη και την κοινωνική επιστήμη.

Ένα από τα θέματα συζήτησης στη βιολογία είναι τα μανιτάρια (Μύκες). Οι μύκητες είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί με κυτταρικά τοιχώματα αποτελούμενα από χιτίνη. Οι μύκητες δεν έχουν χλωροφύλλη για να πραγματοποιήσουν φωτοσύνθεση.

Τα μανιτάρια ζουν απορροφώντας την οργανική ύλη γύρω τους. Το απορροφημένο οργανικό υλικό χρησιμοποιείται για την επιβίωσή του και αποθηκεύεται επίσης με τη μορφή γλυκογόνου, το οποίο είναι μια ένωση υδατανθράκων.

Οι μύκητες μπορούν να ζήσουν σε διάφορα περιβάλλοντα. Ωστόσο, γενικά ζουν σε υγρά ή υγρά μέρη. Επιπλέον, πολλοί μύκητες που ζουν εκεί είναι οργανισμοί ή υπολείμματα οργανισμών στη θάλασσα ή γλυκό νερό. Οι μύκητες μπορούν να ζήσουν σε συμβίωση με φύκια για να σχηματίσουν λειχήνες που μπορούν να ζήσουν σε ακραία ενδιαιτήματα. Όπως έρημοι, πόλοι κ.λπ.

Φυσικά, οι μύκητες λαμβάνουν θρεπτικά συστατικά για να αναπτυχθούν με τη μορφή οργανικών ουσιών ετεροτροφικά με απόξεση των υπολειμμάτων οργανισμών (σε μύκητες που έχουν σαπροφυτικές ιδιότητες από άλλους οργανισμούς (σε μύκητες που είναι παρασιτικοί και αμοιβαίοι), έτσι γενικά οι μύκητες ζουν σε οργανισμούς που έχουν ουσίες. βιολογικά, ενώ η πιθανότητα εμφάνισης μυκήτων σε ανόργανα είναι δύσκολο να αποδειχθεί.

Με βάση την παραπάνω περιγραφή, ο συγγραφέας θέλει να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με την πιθανότητα ανάπτυξης μυκήτων στην επιφάνεια ανόργανων υλικών με τη μορφή γυαλιού. Ως εκ τούτου, οι συγγραφείς πήραν τον ερευνητικό τίτλο "Ανάλυση των αιτίων της αποτυχίας της ανάπτυξης μυκήτων σε γυάλινες επιφάνειες".

1.2 Ερευνητικοί στόχοι

Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από αυτήν την έρευνα είναι:

 • Για να μάθετε την ανάπτυξη των μυκήτων.
 • Για να μάθετε τον ζωντανό βιότοπο των μανιταριών.
 • Για την εκπλήρωση των καθηκόντων της βιολογίας.

1.3 Διατύπωση προβλημάτων

Με βάση το υπόβαθρο των προβλημάτων που περιγράφηκαν παραπάνω, η διατύπωση του προβλήματος σε αυτήν τη μελέτη έχει ως εξής: "Γιατί η γυάλινη επιφάνεια δεν θα είναι κατάφυτη με μύκητα;"

1.4 Υπόθεση

Η επιφάνεια του γυαλιού δεν θα αναπτυχθεί μούχλα επειδή το γυαλί είναι ένα ανόργανο υλικό του οποίου οι ουσίες δεν μπορούν να απορροφηθούν από τα ζωντανά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Συχνά βλέπουμε μύκητες γύρω από τα σπίτια μας, ειδικά κατά την περίοδο των βροχών. Οι οργανισμοί εμφανίζονται σαν ομπρέλα. Μερικά είναι λευκά, κόκκινα κ.λπ. Υπάρχουν ακόμη και μανιτάρια που μπορούν να καταναλωθούν από εμάς.

Το Suroso AY στο βιβλίο Εγκυκλοπαίδεια της Επιστήμης και της Ζωής (2003: 104) αποκαλύπτει ότι τα μανιτάρια είναι ένα βασίλειο (βασίλειο) ζωντανών όντων των οποίων η δομή του σώματος δεν περιέχει χλωροφύλλη, αλλά τα κυτταρικά τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από κυτταρίνη και τα κύτταρα περιέχουν γλυκογόνο (a ένωση υδατανθράκων), έτσι ώστε να μην είναι φωτοσυνθετικό.

Το Wikipedia World ορίζει τους μύκητες ή οι μύκητες είναι φυτά που δεν έχουν χλωροφύλλη, έτσι ώστε να είναι ετερότροπα. Οι μύκητες είναι οι μονοκύτταροι και πολυκύτταροι. Το σώμα του αποτελείται από κλωστές που ονομάζονται υφές. Οι Hyphae μπορούν να σχηματίσουν κλαδιά πλέγματος που ονομάζονται μυκήλιο. Αναπαραγωγή μυκήτων, υπάρχει φυτικός τρόπος, υπάρχει επίσης γενετικός τρόπος. Οι μύκητες απορροφούν οργανικές ουσίες από το περιβάλλον μέσω των υφών τους και του μυκηλίου για να πάρουν την τροφή τους. Μετά από αυτό, φυλάξτε το με τη μορφή γλυκογόνου. Τα μανιτάρια είναι καταναλωτές, επομένως τα μανιτάρια εξαρτώνται από υποστρώματα που παρέχουν υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και άλλες χημικές ενώσεις. [2] Όλες οι ουσίες λαμβάνονται από το περιβάλλον. Ως ετεροτροφικά πλάσματα, οι μύκητες μπορεί να είναι υποχρεωτικά παράσιτα, προσθετικά παράσιτα ή σαπροφυτικά. (//id.wikipedia.org/wiki/jamur).

Οι μύκητες ανήκουν σε ένα από τα ετεροτροφικά φυτά που λαμβάνουν οργανικές ουσίες από άλλους οργανισμούς. Η οργανική ύλη μπορεί να προέρχεται από τα υπολείμματα ζωντανών οργανισμών, νεκρών οργανισμών και μη ζώντων υλικών. Μύκητες που είναι σαπροφυτικοί ή μύκητες που λαμβάνουν οργανικές ουσίες από τα υπολείμματα νεκρών οργανισμών και μη ζώντων υλικών. Για παράδειγμα, φύλλα, ρούχα και χαρτί. Η αποσύνθεση του μύκητα που έχει αυτήν την ιδιότητα προκαλεί σήψη και σήψη. Οι παρασιτικοί μύκητες λαμβάνουν οργανικές ουσίες από άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτός ο μύκητας μπορεί να βλάψει τους οργανισμούς που κατοικεί επειδή μπορεί να προκαλέσει ασθένεια. Υπάρχουν επίσης μύκητες που έχουν μεταλλαλισμό συμβολικό αμοιβαίο όφελος με άλλους οργανισμούς. (Diah Aryulia, 2010: 207-209)

Σύμφωνα με τον Albert Towle, 1989, τα μανιτάρια συμπεριελήφθησαν στους μύκητες του βασιλείου και στους βασίστες:

ένα. Μύκητες του Βασιλείου.

Χαρακτηριστικά: έχοντας μονωμένες υφές, κυτταρικά τοιχώματα που αποτελούνται από χιτίνη, σύνθετους πολυσακχαρίτες, κυτταρίνη, σεξουαλική αναπαραγωγή με γαμέτες ακολουθούμενη από πρωτοπλασματική ένωση. Ασεξουαλική αναπαραγωγή με σπόρια, κατακερματισμός. Η ταξινόμηση των βασικών μυκήτων αποτελείται από 4 διαιρέσεις, δηλαδή:

Διαβάστε επίσης: 17 Παραδείγματα Προσφορών Συνεργασίας, Αγαθών, Υπηρεσιών (+ Συμβουλές)

1. Τομέας Zygomycota

Πολύπυρηνες υφές, αναπαραγωγή με σπόρια, σποραγγεία, σεξουαλική αναπαραγωγή με σύζευξη του ζυγοσπόρου.

2. Τομέας Basidiomycota

Μονωμένες υφές, ασεξουαλική αναπαραγωγή με κατακερματισμό, σεξουαλική αναπαραγωγή από basidiospores.

3. Τομέας Ascomycota

Οι hyphae είναι μονωμένοι, μπορεί να είναι μονοκύτταροι, ασεξουαλική αναπαραγωγή με κονίδια καθώς και με εκκόλαψη, σεξουαλική αναπαραγωγή με ασκοσπόρια.

4. Τομέας Deuteromycota

Οι υφές μονώνονται, αναπαράγονται με κονίδια.

σι. Kingdom Protista

Ενσωματώνεται σε προστατευτικά διότι έχει χαρακτηριστικά όπως η αμοιβάδα, η τροφή είναι όπως η αμοιβάδα, δηλαδή τα βακτήρια και άλλες οργανικές ουσίες, η μορφολογία και η φυσιολογία είναι παρόμοια με την αμόμπα, προκαρυωτικά κύτταρα. Η ταξινόμηση του πρωτοστάτη του βασιλείου έχει ως εξής:

1. Phylum Acrasiomycota

Το Mpy χαρακτηρίζεται, μονοκύτταρο, αποτελούμενο από myxamuba, αναπαράγεται από τη σποραγγία. Το σώμα είναι σαν ψευδοπλάσμα, ευκαρυωτικά κύτταρα.

Η φυτική φάση που μοιάζει με αμοιβάδα είναι ένας πυρήνας.

2. Phylum Myxomycota

Χαρακτηριστικά: με τη μορφή πλασμωδίου που έχει πολλούς πυρήνες, αναπαράγεται με σποραγγεία.

Η βλαστική φάση είναι παρόμοια με το ελεύθερο ζωντανό πλασμώδιο.

3. Pylum chytridiomycota

Το σώμα αποτελείται από νήματα υαλώδους, συγκεκριμένη τοιχογραφία, ευκαρυωτικό πυρήνα, που παράγει περιπλανώμενα σπόρια.

Συγκεκριμένα για την παραγωγή κυτταρικών σηματοδοτημένων κυττάρων: κατηγορία oomycetes.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε αυτήν τη μελέτη, χρησιμοποιήσαμε τις ακόλουθες μεθόδους:

Η έρευνα της βιβλιοθήκης ή η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι μια μελέτη της βιβλιογραφίας αναζητώντας δεδομένα ή πληροφορίες από διάφορα βιβλία που σχετίζονται με το πρόβλημα που θα συζητηθεί.

Η ερευνητική μέθοδος είναι ένα σχέδιο βημάτων ερευνητικής δραστηριότητας που περιλαμβάνουν:

 • Αντικείμενο έρευνας, πληθυσμός και δείγμα.

Τα αντικείμενα αυτής της μελέτης περιλαμβάνουν μυκητιακούς οργανισμούς ή Mykes που είναι ζωντανοί οργανισμοί των οποίων η δομή του σώματος δεν έχει χλωροφύλλη. αλλά τα κυτταρικά τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από κυτταρίνη και τα κύτταρα περιέχουν γλυκογόνο. Με τα μέσα αναπαραγωγής με τη μορφή σπόρων και υφών.

Ο πληθυσμός αυτής της μελέτης περιελάμβανε τους τύπους οικοτόπων μανιταριών (Μύκες) με τη μορφή οργανικών και ανόργανων υλικών. Οργανικά υλικά όπως ψωμί, ξύλο κ.λπ. Ενώ τα ανόργανα υλικά είναι όπως επιφάνειες όπως γυαλί, πλαστικό, κεραμικό, γυαλόχαρτο, μέταλλο κ.λπ.

Τα δείγματα της έρευνας ήταν οργανικά υλικά με τη μορφή ψωμιού και ανόργανα υλικά με τη μορφή γυαλιού.

 • Ερευνητικοί ιστότοποι

Η ερευνητική τοποθεσία είναι μια κατοικία σε έναν από τους ερευνητές, συγκεκριμένα στο μπλοκ Jatiserang, ds. Jatiserang kec. Περιοχή Panyingkiran. Majalengka.

 • Χρόνος έρευνας

Ο χρόνος έρευνας μπορεί να περιγραφεί στον παρακάτω πίνακα:

Πρόγραμμα ερευνητικών δραστηριοτήτων

Οχι.Τύποι ερευνητικών δραστηριοτήτωνχρόνοςΚετ.
1.Προετοιμάστε μια πρόταση1 μέρα10 Ιουνίου 2012
2.Κάνοντας την πρώτη προσπάθεια2 μέρες15-16 Ιουλίου 2012
3.Αναλύστε τα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος1 μέρα17 Ιουλίου 2012
4.Κάντε μια δεύτερη δοκιμή2 μέρες18-19 Ιουλίου 2012
5.Αναλύστε τα αποτελέσματα του δεύτερου πειράματος1 μέρα20 Ιουλίου 2012
6.Προετοιμάστε ερευνητικές εκθέσεις1 μέρα20 Ιουλίου 2012
7.Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας1 μέρα21 Ιουλίου 2012
 • Περιγραφή των ερευνητικών μεταβλητών

Σε αυτή τη μελέτη, ο συγγραφέας θα εξετάσει την αιτιώδη σχέση που είναι η ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή. Η σχέση αιτίας και αποτελέσματος είναι ότι ο μύκητας δεν θα αναπτυχθεί στην επιφάνεια του γυαλιού.

Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ότι το γυαλί είναι ένα ανόργανο υλικό που δεν έχει ουσία που μπορεί να απορροφηθεί από μύκητες.

Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι ότι το καλούπι δεν θα αναπτυχθεί στην επιφάνεια του γυαλιού.

 • Εργαλεία και υλικά

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι ερευνητές είναι:

 1. Ακίνητος
 2. εξοπλισμός και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή του πειράματος.
 3. Βιβλιογραφία υποστηρικτικά πειράματα.
 • Δεδομένα παρατήρησης

Η έρευνα που κάνουμε είναι ποιοτική έρευνα με τη μορφή σχήματος ή περιγραφής λεπτομερών δεδομένων παρατήρησης. Για παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού που περιγράφονται ως προς τη μορφολογία και δεδομένα για την αναπτυξιακή διαδικασία του οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι μύκητες δεν μπορούν να αναπτυχθούν εκτός από τη οργανική ύλη. Όπως το γυαλί, το γυαλί δεν μπορεί να αναπτυχθεί από μύκητα ακόμη και σε ένα υγρό μέρος όπου το καλούπι συνήθως καλλιεργείται επειδή το γυαλί είναι ένα ανόργανο υλικό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Aryulina, Diah, et αϊ. 2010. Βιολογία 1Α για Γυμνάσιο Γυμνάσιο Χ Εξάμηνο 1. Τζακάρτα: Esis, ένα αποτύπωμα από τον εκδότη Erlangga.

AY, Suroso, et αϊ. 2003. Εγκυκλοπαίδεια της Επιστήμης και της Ζωής. Τζακάρτα: Βιογραφικό σημείωμα. Tarity Samudra Berlian.

Χριστιανόνο. 2007. Βιβλίο εργασίας με ενεργή μαθησιακή προσέγγιση στη Βιολογία για το SMA τάξη X εξάμηνο 1. Τζακάρτα: Esis, ένα αποτύπωμα από τον εκδότη Erlangga.

Ναζίρ, Μοχ. 1983. Μέθοδοι έρευνας. Νταρουσαλάμ: Ghalia World

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης 6

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης σχετικά με τα κίνητρα μάθησης των μαθητών.

A. Τίτλος της ερευνητικής πρότασης

Η επιρροή των διαδικτυακών δραστηριοτήτων παιχνιδιού στο μαθησιακό κίνητρο των μαθητών τάξης Χ του SMA N 1 Playen.

Β. Ιστορικό του προβλήματος

Η ύπαρξη διαδικτυακών παιχνιδιών έχει πράγματι αρχίσει να επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες των εφήβων σχολικής ηλικίας. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αποδειχθεί από την τάση των εφήβων, ειδικά εκείνων στο επίπεδο γυμνασίου (SMA) να περνούν το χρόνο τους παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια.

Αυτό το γεγονός είναι σαφώς πολύ ανησυχητικό επειδή οι έφηβοι σχολικής ηλικίας σαν κι αυτούς πρέπει να περνούν πολύ χρόνο σε θετικές δραστηριότητες. Σε μια κοινωνιολογική προοπτική, κάποιος που κάνει το διαδικτυακό παιχνίδι προτεραιότητα τείνει να εξελιχθεί σε ένα εγωκεντρικό και ατομικιστικό άτομο.

Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι σαφώς πολύ επικίνδυνα για την ανάπτυξη του ενδιαφερόμενου ατόμου στο μέλλον. Με βάση τα αποτελέσματα των προ-ερευνητικών παρατηρήσεων που διεξήγαγαν ερευνητές στις 22-24 Φεβρουαρίου 2018 στην τάξη X A-C SMA N 1 Playen, βρέθηκαν πολλά προβλήματα. Πρώτον, το 60% της κατηγορίας X A-C SMA N 1 Playen περνά το χρόνο του παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια.

Το ποσοστό επιτυγχάνεται μέσω της συλλογής δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα μέσο με τη μορφή ερωτηματολογίου. Δεύτερον, το μαθησιακό κίνητρο της τάξης X A-C SMA N 1 Playen είναι ακόμα στη χαμηλή κατηγορία όπου οι περισσότεροι μαθητές εξακολουθούν να κάνουν άλλες δραστηριότητες ενώ μαθαίνουν. Μεταξύ αυτών είναι να χαλαρώνεις, να κοιμάσαι, να παίζεις gadget, να αστειεύεσαι ή να μιλάς.

Και τα δύο αυτά προβλήματα σίγουρα μπορούν να εμποδίσουν την επίτευξη των γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών στόχων της μάθησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια έρευνα με τίτλο "Η επίδραση των δραστηριοτήτων του διαδικτυακού παιχνιδιού στο κίνητρο των μαθητών στην τάξη X SMA N 1 Playen".

Γ. Περιορισμός προβλημάτων

 • Η υψηλή ένταση του παιχνιδιού διαδικτυακών παιχνιδιών που διεξάγεται από την κατηγορία X A-C SMA N 1 Playen.
 • Το χαμηλό μαθησιακό κίνητρο της τάξης X A-C SMA N 1 Playen.

Δ. Διατύπωση προβλημάτων

 • Υπάρχει επίδραση στο να παίζετε διαδικτυακά παιχνίδια στο μαθησιακό κίνητρο της τάξης X SMA N 1 Playen;

Ε. Θεωρητική Μελέτη

Με βάση τα επιλεγμένα προβλήματα, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν δύο θεωρίες σε αυτήν την ερευνητική πρόταση, δηλαδή σχετικά με τα κίνητρα μάθησης και τα διαδικτυακά παιχνίδια. Η θεωρητική μελέτη του μαθησιακού κινήτρου αποτελείται από τον ορισμό, τη λειτουργία, τον τύπο, τα χαρακτηριστικά, τους παράγοντες που επηρεάζουν και τις προσπάθειες βελτίωσής του. Εν τω μεταξύ, η θεωρητική μελέτη των διαδικτυακών παιχνιδιών περιλαμβάνει τον ορισμό, τον τύπο και τον αντίκτυπό της.

ΣΤ. Υπόθεση

 • Υπάρχει μια θετική και σημαντική επίδραση μεταξύ της μεταβλητής δραστηριότητας παιχνιδιών στο διαδίκτυο με το μαθησιακό κίνητρο της τάξης X A-C SMA N 1 Playen.

Ζ. Σχεδιασμός Έρευνας

Αυτή η έρευνα έχει εκ των υστέρων σχεδιασμό, όπου ο ερευνητής προσπαθεί να εξετάσει τα γεγονότα που έχουν συμβεί στον τομέα. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε αυτήν την έρευνα είναι ποσοτική ώστε να παράγει δεδομένα με τη μορφή συλλογής αριθμών.

Η. Πληθυσμός και δείγμα

 • Ο πληθυσμός αυτής της μελέτης ήταν όλοι μαθητές της τάξης X A-C SMA N 1 Playen, συνολικού αριθμού 180 ατόμων.
 • Το δείγμα αυτής της μελέτης θα πάρει 30 άτομα το καθένα από κάθε τάξη για να χρησιμεύσει ως θέμα. Οι μαθητές λήφθηκαν χρησιμοποιώντας απλή τεχνική τυχαίας δειγματοληψίας, στην οποία οι ερωτηθέντες επιλέχθηκαν τυχαία από τον ερευνητή.

I. Όργανα συλλογής δεδομένων

Οι ερευνητές θα συλλέξουν δεδομένα από τους ερωτηθέντες χρησιμοποιώντας ένα όργανο με τη μορφή κλειστού ερωτηματολογίου. Σε αυτό το ερωτηματολόγιο έχουν συγκεντρωθεί διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τις μεταβλητές που μελετήθηκαν, δηλαδή τη δραστηριότητα του διαδικτυακού παιχνιδιού και του μαθησιακού κινήτρου.

Ι. Ισχύς δεδομένων

Τα δεδομένα δοκιμών από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης χρησιμοποίησαν τέσσερις εγκυρότητες, δηλαδή περιεχόμενο, κατασκευή, ταυτόχρονη και προγνωστική. Το όργανο μέτρησης που χρησιμοποίησε ο ερευνητής για να ελέγξει την εγκυρότητα των ερευνητικών δεδομένων ήταν το Product Moment του Karl Pearson.

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης 7

Παραδείγματα ερευνητικών προτάσεων για στρατηγικές μάθησης.

A. Τίτλος της ερευνητικής πρότασης

Υλοποίηση μαθησιακών στρατηγικών από καθηγητές ικανοτήτων διοίκησης γραφείων στο SMK N 1 Godean.

Β. Ιστορικό του προβλήματος

Με βάση τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων που έγιναν στην τάξη XI AP 1 και 2 στις 1-2 Απριλίου 2017, βρέθηκαν πολλά προβλήματα στις μαθησιακές δραστηριότητες. Πρώτον, τα κίνητρα των μαθητών είναι ακόμα χαμηλά όταν πραγματοποιούνται μαθησιακές δραστηριότητες. Αυτή η κατάσταση αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό μαθητών που κάνουν άλλες δραστηριότητες όπως ομιλία, αστείο, παιχνίδι gadgets στον ύπνο.

Δεύτερον, το μαθησιακό επίτευγμα των περισσότερων μαθητών εξακολουθεί να είναι χαμηλό, όπου με βάση τα αποτελέσματα των ημερήσιων βαθμολογιών δοκιμών, το 55% δεν έχει φτάσει στα ελάχιστα κριτήρια πληρότητας. Τρίτον, οι μαθησιακοί πόροι που χρησιμοποιούνται από καθηγητές και μαθητές είναι ανεπαρκείς λόγω της απουσίας διδακτικού υλικού για το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών του 2013.

Τέταρτον, οι μαθησιακές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ικανότητας του Office Administration δεν έχουν ποικίλει. Στις μαθησιακές δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μια μονότονη στρατηγική, δηλαδή το εκθετήριο. Παρόλο που κάθε θέμα απαιτεί σίγουρα την εφαρμογή μιας ποικιλίας στρατηγικών επειδή οι μαθησιακοί στόχοι είναι επίσης διαφορετικοί.

Με βάση αυτά τα τέσσερα προβλήματα, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικών μάθησης από τους εκπαιδευτικούς. Ο τίτλος της έρευνας που θα διεξαχθεί από τους ερευνητές είναι "Εφαρμογή μαθησιακών στρατηγικών από καθηγητές ικανοτήτων των δεξιοτήτων διοίκησης γραφείων στο SMK N 1 Godean".

Γ. Περιορισμός προβλημάτων

Οι μαθησιακές στρατηγικές που χρησιμοποίησε ο καθηγητής δεξιοτήτων διοίκησης γραφείου δεν διέφεραν.

Δ. Διατύπωση προβλημάτων

Πώς είναι η εφαρμογή της μαθησιακής στρατηγικής από τον καθηγητή δεξιοτήτων διοίκησης γραφείου στο SMK N 1 Godean;

Ε. Θεωρητική Μελέτη

Με βάση το ερευνητικό θέμα, υπάρχουν τρεις κύριες θεωρητικές μελέτες. Πρώτον, η θεωρία των στρατηγικών μάθησης περιλαμβάνει κατανόηση, στοιχεία, τύπους, σχεδιασμό και υλοποίηση. Δεύτερον, η θεωρία των μεθόδων μάθησης που αποτελείται από κατανόηση, τύπο και σχεδιασμό. Τρίτον, η θεωρία που συζητά τις ικανότητες των δεξιοτήτων του Office Administration ξεκινώντας από την κατανόηση, την ικανότητα, τις δεξιότητες διδασκαλίας και τον ρόλο τους στις μαθησιακές δραστηριότητες.

ΣΤ. Σχεδιασμός Έρευνας

Αυτή η έρευνα έχει περιγραφικό σχεδιασμό χρησιμοποιώντας μια ποιοτική προσέγγιση, έτσι ώστε τα δεδομένα που προκύπτουν να έχουν τη μορφή λέξεων και προτάσεων.

Ζ. Ερευνητικοί πληροφοριοδότες

Τα θέματα αυτής της μελέτης αποτελούνταν από δασκάλους και μαθητές της τάξης X με την ικανότητα εμπειρογνωμοσύνης της Διοίκησης γραφείου στο SMK N 1 Godean κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017. Η επιλογή των ερευνητικών θεμάτων με τη μορφή καθηγητών ικανότητας για εξειδίκευση στη Διοίκηση Γραφείου χρησιμοποιώντας τεχνική δειγματοληψίας. Εν τω μεταξύ, ειδικά για μαθητές τάξης Χ, η ικανότητα της εμπειρογνωμοσύνης του Office Administration χρησιμοποιεί την τεχνική δειγματοληψίας χιονόμπαλας.

H. Όργανα συλλογής δεδομένων

Αυτή η έρευνα έχει περιγραφικό σχεδιασμό με ποιοτική προσέγγιση, οπότε τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έχουν τη μορφή οδηγιών παρατήρησης, συνέντευξης και τεκμηρίωσης.

Ι. Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν διαδραστικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Αυτή η τεχνική αποτελείται από τρία στάδια δραστηριοτήτων που πρέπει να αναλάβει ο ερευνητής, δηλαδή την παρουσίαση, τη μείωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα δεδομένα.

Ι. Τεχνικές ελέγχου εγκυρότητας δεδομένων

Τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί πρέπει να ελεγχθούν για την εγκυρότητα των δεδομένων. Η τεχνική ελέγχου δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο τριγωνισμός των μεθόδων και των πηγών. Η μέθοδος τριγωνισμού μπορεί να γίνει από ερευνητές συγκρίνοντας τα δεδομένα από παρατηρήσεις, συνεντεύξεις και τεκμηρίωση. Στη συνέχεια, η τριγωνική πηγή μπορεί να γίνει συγκρίνοντας τα δεδομένα της συνέντευξης για τους πληροφοριοδότες Α με το Β.

Δείγμα πρότασης 8

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης για διαδικτυακά παιχνίδια σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθητών

A. Τίτλος της ερευνητικής πρότασης

Η επίδραση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων παιχνιδιού στο επίτευγμα των μαθητών στην κατηγορία X SMA N 1 Blora.

Β. Ιστορικό του προβλήματος

Η ύπαρξη διαδικτυακών παιχνιδιών έχει πράγματι αρχίσει να επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες των εφήβων σχολικής ηλικίας. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αποδειχθεί από την τάση των εφήβων, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στο γυμνάσιο (SMA) να περνούν το χρόνο τους παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια.

Αυτό το γεγονός είναι σαφώς πολύ ανησυχητικό επειδή οι έφηβοι σχολικής ηλικίας σαν κι αυτούς πρέπει να περνούν πολύ χρόνο σε θετικές δραστηριότητες.Σε μια κοινωνιολογική προοπτική, κάποιος που κάνει το διαδικτυακό παιχνίδι προτεραιότητα τείνει να εξελιχθεί σε ένα εγωκεντρικό και ατομικιστικό άτομο.

Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι σαφώς πολύ επικίνδυνα για την ανάπτυξη του ενδιαφερόμενου ατόμου στο μέλλον. Με βάση τα αποτελέσματα των προ-ερευνητικών παρατηρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από ερευνητές στις 1-3 Μαΐου 2017 στην τάξη X A-C SMA N 1 Blora, βρέθηκαν αρκετά προβλήματα. Πρώτον, το 55% της κατηγορίας X A-C SMA N 1 Blora πέρασε το χρόνο του παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια.

Το ποσοστό επιτυγχάνεται μέσω της συλλογής δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα μέσο με τη μορφή ερωτηματολογίου. Δεύτερον, το μαθητικό επίτευγμα της τάξης X A-C SMA N 1 Blora παραμένει στην χαμηλή κατηγορία όπου οι περισσότεροι μαθητές δεν έχουν ακόμη φτάσει τα ελάχιστα κριτήρια πληρότητας στα υποχρεωτικά μαθήματα.

Και τα δύο αυτά προβλήματα σίγουρα μπορούν να εμποδίσουν την επίτευξη των γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών στόχων της μάθησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια έρευνα με τίτλο "Η επίδραση των δραστηριοτήτων του διαδικτυακού παιχνιδιού στο κίνητρο των μαθητών στην τάξη X SMA N 1 Blora".

Γ. Περιορισμός προβλημάτων

 • Η υψηλή ένταση του διαδικτυακού παιχνιδιού που διεξάγεται από την κατηγορία X A-C SMA N 1 Blora.
 • Το χαμηλό μαθησιακό επίτευγμα των περισσότερων μαθητών της τάξης X A-C SMA N 1 Blora.

Δ. Διατύπωση προβλημάτων

 • Υπάρχει επίδραση στο να παίζετε διαδικτυακά παιχνίδια στο επίτευγμα των μαθητών στην τάξη X SMA N 1 Blora;

Ε. Θεωρητική Μελέτη

Με βάση τα επιλεγμένα προβλήματα, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν δύο θεωρίες σε αυτήν την ερευνητική πρόταση, συγκεκριμένα σχετικά με το μαθησιακό επίτευγμα και τα διαδικτυακά παιχνίδια. Η θεωρητική μελέτη του μαθησιακού επιτεύγματος αποτελείται από ορισμούς, χαρακτηριστικά, παράγοντες που επηρεάζουν και προσπάθειες βελτίωσής τους. Εν τω μεταξύ, η θεωρητική μελέτη των διαδικτυακών παιχνιδιών περιλαμβάνει τον ορισμό, τον τύπο και τον αντίκτυπό της.

ΣΤ. Υπόθεση

 • Υπάρχει μια θετική και σημαντική επίδραση μεταξύ των μεταβλητών των δραστηριοτήτων παιχνιδιού στο διαδίκτυο και του επιτεύγματος των μαθητών στην τάξη X A-C SMA N 1 Blora.

Ζ. Σχεδιασμός Έρευνας

Αυτή η έρευνα έχει εκ των υστέρων σχεδιασμό, όπου ο ερευνητής προσπαθεί να εξετάσει τα γεγονότα που έχουν συμβεί στον τομέα. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε αυτήν την έρευνα είναι ποσοτική ώστε να παράγει δεδομένα με τη μορφή συλλογής αριθμών.

Η. Πληθυσμός και δείγμα

 • Ο πληθυσμός αυτής της μελέτης ήταν όλοι μαθητές της τάξης X A-C SMA N 1 Blora, συνολικού αριθμού 180 ατόμων.
 • Το δείγμα αυτής της μελέτης θα πάρει 30 άτομα το καθένα από κάθε τάξη για να χρησιμεύσει ως θέμα. Οι μαθητές λήφθηκαν χρησιμοποιώντας απλή τεχνική τυχαίας δειγματοληψίας, στην οποία οι ερωτηθέντες επιλέχθηκαν τυχαία από τον ερευνητή.

I. Όργανα συλλογής δεδομένων

Οι ερευνητές θα συλλέξουν δεδομένα από τους ερωτηθέντες χρησιμοποιώντας ένα όργανο με τη μορφή κλειστού ερωτηματολογίου. Σε αυτό το ερωτηματολόγιο έχουν συγκεντρωθεί διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τις μεταβλητές που μελετήθηκαν, δηλαδή τη δραστηριότητα του διαδικτυακού παιχνιδιού και του μαθησιακού κινήτρου.

Ι. Ισχύς δεδομένων

Τα δεδομένα δοκιμών από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης χρησιμοποίησαν τέσσερις εγκυρότητες, δηλαδή περιεχόμενο, κατασκευή, ταυτόχρονη και προγνωστική. Το όργανο μέτρησης που χρησιμοποίησε ο ερευνητής για να ελέγξει την εγκυρότητα των ερευνητικών δεδομένων ήταν το Product Moment του Karl Pearson.

Δείγμα πρότασης 9

Παράδειγμα ερευνητικής πρότασης για τις μεθόδους μάθησης των εκπαιδευτικών.

A. Τίτλος της πρότασης

Εφαρμογή μεθόδων μάθησης από καθηγητές δεξιοτήτων των δεξιοτήτων διοίκησης γραφείων στο SMK N 1 Kebumen.

Β. Ιστορικό του προβλήματος

Με βάση τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων που έγιναν στην τάξη XI AP 1 και 2 στις 1-2 Απριλίου 2017, βρέθηκαν πολλά προβλήματα στις μαθησιακές δραστηριότητες. Πρώτον, τα κίνητρα των μαθητών είναι ακόμα χαμηλά όταν πραγματοποιούνται μαθησιακές δραστηριότητες. Αυτή η κατάσταση αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό μαθητών που κάνουν άλλες δραστηριότητες όπως ομιλία, αστείο, παιχνίδι gadgets στον ύπνο.

Δεύτερον, το μαθησιακό επίτευγμα των περισσότερων μαθητών εξακολουθεί να είναι χαμηλό, όπου με βάση τα αποτελέσματα των ημερήσιων βαθμολογιών δοκιμών, το 55% δεν έχει φτάσει στα ελάχιστα κριτήρια πληρότητας. Τρίτον, οι μαθησιακοί πόροι που χρησιμοποιούνται από καθηγητές και μαθητές είναι ανεπαρκείς λόγω της απουσίας διδακτικού υλικού για το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών του 2013.

Τέταρτον, οι στρατηγικές και οι μέθοδοι μάθησης που χρησιμοποιούνται από τον καθηγητή δεξιοτήτων διοίκησης γραφείου δεν έχουν ποικίλει. Στις μαθησιακές δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μονότονες στρατηγικές, δηλαδή μεθόδους έκθεσης και διαλέξεων και ανάθεσης. Παρόλο που κάθε θέμα απαιτεί σίγουρα την εφαρμογή μιας ποικιλίας στρατηγικών επειδή οι μαθησιακοί στόχοι είναι επίσης διαφορετικοί.

Με βάση αυτά τα πέντε προβλήματα, είναι απαραίτητο εάν πραγματοποιηθεί έρευνα σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικών μάθησης από τους εκπαιδευτικούς. Ο ερευνητικός τίτλος που θα διεξαχθεί από τους ερευνητές είναι "Εφαρμογή μεθόδων μάθησης από καθηγητές ικανοτήτων των δεξιοτήτων διοίκησης γραφείων στο SMK N 1 Kebumen".

Γ. Περιορισμός προβλημάτων

Οι μαθησιακές στρατηγικές και μέθοδοι που χρησιμοποίησε ο καθηγητής δεξιοτήτων διοίκησης γραφείου δεν διέφεραν.

Δ. Διατύπωση προβλημάτων

Πώς είναι η εφαρμογή στρατηγικών και μεθόδων μάθησης από τον καθηγητή δεξιοτήτων διοίκησης γραφείου στο SMK N 1 Godean;

Ε. Θεωρητική Μελέτη

Με βάση το ερευνητικό θέμα, υπάρχουν τρεις κύριες θεωρητικές μελέτες. Πρώτον, η θεωρία των στρατηγικών μάθησης περιλαμβάνει κατανόηση, στοιχεία, τύπους, σχεδιασμό και υλοποίηση.

Δεύτερον, η θεωρία των μεθόδων μάθησης που αποτελείται από κατανόηση, τύπο και σχεδιασμό.

Τρίτον, η θεωρία που συζητά τις ικανότητες των δεξιοτήτων του Office Administration ξεκινώντας από την κατανόηση, την ικανότητα, τις δεξιότητες διδασκαλίας και τον ρόλο τους στις μαθησιακές δραστηριότητες.

ΣΤ. Σχεδιασμός Έρευνας

Αυτή η έρευνα έχει περιγραφικό σχεδιασμό χρησιμοποιώντας μια ποιοτική προσέγγιση, έτσι ώστε τα δεδομένα που προκύπτουν να έχουν τη μορφή λέξεων και προτάσεων.

Ζ. Ερευνητικοί πληροφοριοδότες

Τα θέματα αυτής της μελέτης αποτελούνταν από δασκάλους και μαθητές της τάξης X με την ικανότητα εμπειρογνωμοσύνης της Διοίκησης γραφείου στο SMK N 1 Godean κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017. Η επιλογή των ερευνητικών θεμάτων με τη μορφή καθηγητών ικανότητας για εξειδίκευση στη Διοίκηση Γραφείου χρησιμοποιώντας τεχνική δειγματοληψίας. Εν τω μεταξύ, ειδικά για μαθητές τάξης Χ, η ικανότητα της εμπειρογνωμοσύνης του Office Administration χρησιμοποιεί την τεχνική δειγματοληψίας χιονόμπαλας.

H. Όργανα συλλογής δεδομένων

Αυτή η έρευνα έχει περιγραφικό σχεδιασμό με ποιοτική προσέγγιση, οπότε τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έχουν τη μορφή οδηγιών παρατήρησης, συνέντευξης και τεκμηρίωσης.

Ι. Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν διαδραστικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Αυτή η τεχνική αποτελείται από τρία στάδια δραστηριοτήτων που πρέπει να αναλάβει ο ερευνητής, δηλαδή την παρουσίαση, τη μείωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα δεδομένα.

Ι. Τεχνικές ελέγχου εγκυρότητας δεδομένων

Τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί πρέπει να ελεγχθούν για την εγκυρότητα των δεδομένων. Η τεχνική ελέγχου δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο τριγωνισμός των μεθόδων και των πηγών. Η μέθοδος τριγωνισμού μπορεί να γίνει από ερευνητές συγκρίνοντας τα δεδομένα από παρατηρήσεις, συνεντεύξεις και τεκμηρίωση. Στη συνέχεια, η τριγωνική πηγή μπορεί να γίνει συγκρίνοντας τα δεδομένα της συνέντευξης για τους πληροφοριοδότες Α με το Β.

Δείγμα πρότασης 10

Παραδείγματα ερευνητικών προτάσεων για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και υγεία

A. Τίτλος της ερευνητικής πρότασης

Η επίδραση του παιχνιδιού Παιχνίδια στο Διαδίκτυο στην υγεία των ματιών των μαθητών της τάξης X του SMA N 1 Surakarta.

Β. Ιστορικό του προβλήματος

Η ύπαρξη διαδικτυακών παιχνιδιών έχει πράγματι αρχίσει να επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες των εφήβων σχολικής ηλικίας. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αποδειχθεί από την τάση των εφήβων, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στο γυμνάσιο (SMA) να περνούν το χρόνο τους παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια.

Αυτό το γεγονός είναι σαφώς πολύ ανησυχητικό επειδή οι έφηβοι σχολικής ηλικίας σαν κι αυτούς πρέπει να περνούν πολύ χρόνο σε θετικές δραστηριότητες. Σε μια κοινωνιολογική προοπτική, κάποιος που κάνει το διαδικτυακό παιχνίδι προτεραιότητα τείνει να εξελιχθεί σε ένα εγωκεντρικό και ατομικιστικό άτομο.

Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι σαφώς πολύ επικίνδυνα για την ανάπτυξη του ενδιαφερόμενου ατόμου στο μέλλον. Με βάση τα αποτελέσματα των προ-ερευνητικών παρατηρήσεων που διεξήγαγαν οι ερευνητές στις 22-24 Μαΐου 2017 στην τάξη X A-C SMA N 1 Surakarta, βρέθηκαν πολλά προβλήματα. Μεταξύ αυτών, το 65% της κατηγορίας X A-C SMA N 1 Surakarta περνά το χρόνο του παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια.

Το ποσοστό επιτυγχάνεται μέσω της συλλογής δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα μέσο με τη μορφή ερωτηματολογίου. Αυτό το γεγονός είναι σαφώς πολύ ανησυχητικό για την υγεία των μαθητών μακροπρόθεσμα. Όπως είναι γνωστό ότι η οθόνη του ίδιου του gadget παράγει ακτίνες που μπορούν να βλάψουν την υγεία των ματιών.

Αυτά τα προβλήματα μπορούν σίγουρα να επηρεάσουν την υγεία των μαθητών στα μάτια και τελικά να εμποδίσουν τις καθημερινές τους ρουτίνες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια έρευνα με τίτλο "Η επίδραση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων παιχνιδιού στην υγεία των ματιών των μαθητών της τάξης X της SMA N 1 Surakarta"

Γ. Περιορισμός προβλημάτων

 • Η υψηλή ένταση του διαδικτυακού παιχνιδιού που διεξάγεται από την τάξη X A-C SMA N 1 Surakarta.

(Δείγμα ερευνητικής πρότασης)

Δ. Διατύπωση προβλημάτων

 • Υπάρχει επίδραση στο να παίζετε διαδικτυακά παιχνίδια στο κίνητρο να μάθετε την υγεία των ματιών στην τάξη X SMA N 1 Surakarta;

Ε. Θεωρητική Μελέτη

Με βάση τα επιλεγμένα προβλήματα, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν δύο θεωρίες σε αυτήν την ερευνητική πρόταση, συγκεκριμένα σχετικά με τα διαδικτυακά παιχνίδια και την υγεία των ματιών. Η θεωρητική μελέτη της υγείας των ματιών αποτελείται από ορισμούς, χαρακτηριστικά, παράγοντες που επηρεάζουν και προσπάθειες βελτίωσής τους. Εν τω μεταξύ, η θεωρητική μελέτη των διαδικτυακών παιχνιδιών περιλαμβάνει τον ορισμό, τον τύπο και τον αντίκτυπό της.

ΣΤ. Υπόθεση

 • Υπάρχει θετική και σημαντική επίδραση μεταξύ των μεταβλητών δραστηριότητας του παιχνιδιού διαδικτυακών παιχνιδιών και της υγείας των ματιών της κατηγορίας X A-C SMA N 1 Surakarta.

Ζ. Σχεδιασμός Έρευνας

Αυτή η έρευνα έχει εκ των υστέρων σχεδιασμό, όπου ο ερευνητής προσπαθεί να εξετάσει τα γεγονότα που έχουν συμβεί στον τομέα. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε αυτήν την έρευνα είναι ποσοτική ώστε να παράγει δεδομένα με τη μορφή συλλογής αριθμών.

Η. Πληθυσμός και δείγμα

 • Ο πληθυσμός αυτής της μελέτης ήταν όλοι μαθητές της τάξης X A-C SMA N 1 Surakarta, συνολικού αριθμού 180 ατόμων.
 • Το δείγμα αυτής της μελέτης θα πάρει 30 άτομα το καθένα από κάθε τάξη για να χρησιμεύσει ως θέμα. Οι μαθητές λήφθηκαν χρησιμοποιώντας απλή τεχνική τυχαίας δειγματοληψίας, στην οποία οι ερωτηθέντες επιλέχθηκαν τυχαία από τον ερευνητή.

I. Όργανα συλλογής δεδομένων

Οι ερευνητές θα συλλέξουν δεδομένα από τους ερωτηθέντες χρησιμοποιώντας ένα όργανο με τη μορφή κλειστού ερωτηματολογίου. Σε αυτό το ερωτηματολόγιο έχουν συγκεντρωθεί διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τις μεταβλητές που μελετήθηκαν, δηλαδή τη δραστηριότητα του διαδικτυακού παιχνιδιού και του μαθησιακού κινήτρου.

Ι. Ισχύς δεδομένων

Τα δεδομένα δοκιμών από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης χρησιμοποίησαν τέσσερις εγκυρότητες, δηλαδή περιεχόμενο, κατασκευή, ταυτόχρονη και προγνωστική. Το όργανο μέτρησης που χρησιμοποίησε ο ερευνητής για να ελέγξει την εγκυρότητα των ερευνητικών δεδομένων ήταν το Product Moment του Karl Pearson.

Παραδείγματα καλών και σωστών ερευνητικών προτάσεων

Ένα παράδειγμα ερευνητικής πρότασης με τίτλο: Ποιοτική έρευνα για προβλήματα περιβαλλοντικών δημοσιογράφων στο SKH Pontianak Post στο Reporting Land and Forest πυρκαγιές στο Δυτικό Καλιμαντάν. Το παρακάτω είναι ένα παράδειγμα μιας ερευνητικής πρότασης.

ΧΟΙΡΟΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ

 1. A. Ιστορικό

Ο κόσμος έχει διάφορους και άφθονους φυσικούς πόρους, τόσο από τη θάλασσα όσο και από τα δάση. Οι δασικοί πόροι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος συντελεστής στο συνάλλαγμα μετά το πετρέλαιο κατά την εποχή του Προέδρου Soeharto. Αυτός ο τομέας συνεισέφερε 3 δισεκατομμύρια δολάρια συναλλάγματος. Πολλά προέρχονται από τη δασική βιομηχανία, όπως προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία από ξύλο, συμπεριλαμβανομένων χαρτιού, κόντρα πλακέ, κορμών και δασικής χρήσης για φυτείες όπως φοινικέλαιο, καφές, καουτσούκ και κακάο. Η μαζική χρήση των δασών για τη βελτίωση της οικονομίας της χώρας χωρίς να ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική βιωσιμότητα έχει οδηγήσει σε περιβαλλοντική ζημία στο κράτος.

Το νησί του Καλιμαντάν έχει δασική έκταση περίπου 40,8 εκατομμυρίων εκταρίων, η οποία απλώνεται σε όλη την επαρχία του Καλιμαντάν. Ωστόσο, το ποσοστό αποψίλωσης στο Καλιμαντάν έφτασε τα 673 εκτάρια ημερησίως, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, άφησε μόνο 25,5 εκατομμύρια δάση στο Καλιμαντάν το 2010. Αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό αποψίλωσης είχε ως αποτέλεσμα τον κόσμο να απονεμηθεί ως η χώρα με τον ταχύτερο ρυθμό της καταστροφής των δασών στον κόσμο σύμφωνα με το Guinness Book of Records.

Η επαρχία που συχνά αντιμετωπίζει δασικές πυρκαγιές είναι το Δυτικό Καλιμαντάν. Ο Ιούνιος 2016 καταγράφηκε ακόμη και ως η χειρότερη στιγμή για μια καταστροφή δασικών πυρκαγιών που βίωσε ποτέ το Δυτικό Καλιμαντάν. Οι δασικές πυρκαγιές σε πολλές από αυτές τις πυρκαγιές προκάλεσαν την πόλη να καλύπτεται από πυκνό καπνό και σωματίδια λόγω πυρκαγιών που διέκοψαν τις δραστηριότητες και την υγεία των ανθρώπων.

Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην αναφορά δασικών πυρκαγιών στο Δυτικό Καλιμαντάν είναι πολύ σημαντικός στην αναφορά στο κοινό σχετικά με τις συνθήκες που έχουν συμβεί. Η περιβαλλοντική ζημία είναι ένα γεγονός που πρέπει να αναφέρεται σε μαζική κλίμακα σε εθνικό επίπεδο, διότι περιλαμβάνει τα προς το ζην πολλών ανθρώπων. Η δημοσιογραφία που καλύπτει αυτό το περιστατικό ονομάζεται περιβαλλοντική δημοσιογραφία. Η περιβαλλοντική δημοσιογραφία πρέπει να γνωρίζει το περίπλοκο πρόβλημα στο σύνολό του από όλες τις πλευρές για να παρουσιάσει ισορροπημένα νέα.

 1. Β. Διατύπωση προβλημάτων

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περιβαλλοντικοί δημοσιογράφοι από το Pontianak Post όταν αναφέρουν ζημιές στη γη και πυρκαγιές στο Δυτικό Καλιμαντάν;

 1. γ) Ερευνητικοί στόχοι

Γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιβαλλοντικοί δημοσιογράφοι από την εφημερίδα Pontianak Post Daily (SKH) στην αναφορά για ζημιές και πυρκαγιές στη Δυτική Καλιμαντάν.

 1. δ) Ερευνητικά οφέλη

- Θεωρητικά οφέλη

Η έρευνα μπορεί να παρέχει πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική δημοσιογραφία, ειδικά οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για την ανάπτυξη της επιστήμης της επικοινωνίας.

- Πρακτικά οφέλη

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα στον τομέα της περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Ερευνητικές μέθοδοι

 1. α) Μέθοδοι έρευνας

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι ποιοτική που είναι χρήσιμη για την κατανόηση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιβαλλοντικοί δημοσιογράφοι στο Pontianak Post.

 1. β) Είδος έρευνας

Αυτός ο τύπος έρευνας χρησιμοποιεί περιγραφική έρευνα που δίνει προτεραιότητα στην εξήγηση λέξεων και εικόνων. Η περιγραφική έρευνα είναι χρήσιμη για την ανάλυση των δεδομένων όσο το δυνατόν ακριβέστερα και πλησιάζει τις αρχικές συνθήκες.

 1. γ) Μέθοδοι συλλογής δεδομένων

Υπάρχουν δύο πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται, δηλαδή τα πρωτογενή και τα δευτερεύοντα δεδομένα. Τα κύρια δεδομένα είναι δεδομένα που λαμβάνονται απευθείας στο πεδίο. Τα δευτερεύοντα δεδομένα είναι δεδομένα που λαμβάνονται από άλλες πηγές. Μπορείτε να βρείτε δευτερεύοντα δεδομένα από κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και με τη μορφή οργανωτικών δομών και ούτω καθεξής.

 1. δ) Τόπος συλλογής δεδομένων

Pontianak Post Daily Daily στο Δυτικό Καλιμαντάν, Jalan Gadjah Mada No. 2-4, Νότιο Ποντιανάκ.

 1. ε) Ερευνητικό αντικείμενο

Το αντικείμενο της έρευνας είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περιβαλλοντικοί δημοσιογράφοι από το Pontianak Post SKH στην κάλυψη των συγκρούσεων γης και των δασικών πυρκαγιών στο Δυτικό Καλιμαντάν.

 1. στ) Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων

Τα δεδομένα που λαμβάνονται έχουν τη μορφή σημειώσεων πεδίου, φωτογραφιών, βίντεο, μεταγραφικών συνεντεύξεων, εγγράφων που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία και περιοδικών. Υπάρχουν τρία στάδια που πέρασαν για ανάλυση δεδομένων, δηλαδή μείωση δεδομένων, μοντελοποίηση δεδομένων και επαλήθευση συμπερασμάτων.


Έτσι, μια πλήρης εξήγηση της πρότυπης ερευνητικής πρότασης μαζί με τα παραδείγματά της. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η ερευνητική πρόταση θα είναι χρήσιμη!

Αναφορά

 • Πώς να κάνετε μια επιστημονική πρόταση εργασίας
 • Η καλύτερη τελική πρόταση έργου σε διάφορες περιπτώσεις ολοκληρώνεται
 • Παραδείγματα καλών και σωστών ερευνητικών προτάσεων
5 / 5 ( 3 ψήφοι)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found