Μαθηματικές ερωτήσεις για την τάξη 6 (+ συζήτηση) SD UASBN - Ολοκληρώθηκε

Προβλήματα μαθηματικού βαθμού 6

Ερωτήσεις μαθηματικού βαθμού 6 για την προετοιμασία του UASBN μαζί με συζήτηση των απαντήσεων.

Ας ελπίσουμε ότι αυτό το μαθηματικό πρόβλημα 6ης τάξης μπορεί να βοηθήσει στη μάθηση, ναι, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που συζητάμε εδώ.

1. Αριθμοί καταμέτρησης λειτουργίας

Το αποτέλεσμα 9 x 50 ÷ 30 είναι….

ένα. 5 γ. 40

σι. 15 δ. 35

Κλειδί: ΕΝΑ

(Πλήρης μαθηματικά προβλήματα 6ης τάξης)

Συζήτηση:

9 x 50 ÷ 30 = (9 x 50) / 30

= 450 / 30

= 15

2. Ισχύς και ρίζες αριθμού

Μαθηματικά προβλήματα: Τα αποτελέσματα από 172 - 152 είναι….

ένα. 4 γ. 64

σι. 16 δ. 128

Κλειδί: Γ

Συζήτηση:

172 - 152 = (17 x 17) - (15 x 15)

= 289 – 225

= 64

Προβλήματα μαθηματικού βαθμού 6

3. Κλάσμα

Οχι. 3.1

άλλαξε σε ποσοστό σε….

ένα. 125% γ. 165%

σι. 145% d. 175%

Κλειδί: Δ

Συζήτηση:

Αλλάξτε τον μικτό αριθμό σε κανονικό κλάσμα

Οχι. 3.1

= 7/4 → πολλαπλασιάστε επί 100%

= 7/4×100% = 175%

4. Μαθηματικά προβλήματα για την τάξη 6: Λειτουργίες για την καταμέτρηση αριθμών

Το αποτέλεσμα του 70 - (–25) είναι….

ένα. –95 γ. 45

σι. –45 δ. 95

Κλειδί: Δ

Συζήτηση Μαθηματικά προβλήματα 6ης τάξης:

Όταν το αρνητικό σύμβολο (-) συναντά αρνητικό (-), η λειτουργία αριθμού θα αλλάξει σε θετική (+), οπότε:

70 – (–25) = 70 + 25

= 95

5. Μαθηματικές ερωτήσεις για την τάξη 6: FPB και KPK

Τα FPB των 48, 72 και 96 είναι….

ένα. 25 x 3 γ. 23 x 3

σι. 24 x 3 δ. 22 x 3

Κλειδί: Γ

Συζήτηση:

μηδενικό

Τότε το FPB είναι = 23 × 3 (μαθηματικά προβλήματα και συζήτηση της τάξης 6)

6. Μονάδα μέτρησης

Ο κήπος του Pak Warno είναι ορθογώνιο με μήκος 4,2 φράγματα και πλάτος 370 dm. Γύρω από τον κήπο του Pak Warno είναι… μέτρα

ένα. 82,4 γ. 158

σι. 124 δ. 225

Κλειδί: Γ

Συζήτηση:

Επειδή τα αποτελέσματα ζητούνται σε μέτρα, τότε πρώτα μετατρέψτε τις μονάδες μήκους και πλάτους σε μέτρα

Μήκος = 4,2 φράγμα = 4,2 x 10 m = 42 m

Πλάτος = 370 dm = 370: 10 m = 37 m

Περιφέρεια = 2 x (μήκος + πλάτος)

= 2 x (42 m + 37 m)

= 2 x 79 μ

Διαβάστε επίσης: 16 ινδουιστικά βουδιστικά βασίλεια στον κόσμο (Πλήρης εξήγηση)

= 158 μέτρα

Έτσι, η περιφέρεια του κήπου του Pak Warno είναι 158 μέτρα

Ερωτήσεις μαθηματικού βαθμού 6 για το πλήρες UASBN

Ερωτήσεις μαθηματικού βαθμού 6 για UASBN και συζήτηση

7. Θέματα: Μονάδα μέτρησης

Σε ένα κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού πάρτι υπάρχουν 6 μικτές πινακίδες. Ο Bu Tuti δανείστηκε 4 δωδεκάδες και ο Bu Ayu δανείστηκε 2 ακαθάριστους. Τα υπόλοιπα πιάτα σε αυτό το μέρος είναι… φρούτα

ένα. 528 γ. 628

σι. 588 δ. 688

Κλειδί: ΕΝΑ

Συζήτηση:

1 ακαθάριστο = 144 τεμάχια

1 δωδεκάδα = 12 τεμάχια

Ο αριθμός όλων των πιάτων = 6 x 144 = 864 τεμάχια

Δανείστηκε κυρία Tuti = 4 x 12 = 48 τεμάχια

Δανεισμός Bu Ayu = 2 x 144 = 288 κομμάτια

Αριστερά πιάτα = Άθροισμα όλων των πιάτων - δανεισμένο από το Bu Tuti - δανεισμένο από τον Bu Ayu

= 864 – 48 – 288

= 528 τεμάχια

8. Θέματα: Ιδιότητες και στοιχεία επίπεδου σχήματος

Κοιτάξτε τις ιδιότητες των παρακάτω σχημάτων!

 1. Έχετε 4 πλευρές ίσου μήκους
 2. Οι αντίθετες γωνίες είναι ίσες
 3. Οι διαγώνιες τέμνονται κάθετα και διχοτομούνται μεταξύ τους με ίσα μήκη

Ένα επίπεδο σχήμα που έχει τις παραπάνω ιδιότητες είναι….

ένα. ορθογώνιο γ. τραπεζοειδές

σι. χαρταετός δ. κόψτε το κέικ ρυζιού

Κλειδί: Δ

Συζήτηση:

Ένα σώμα που πληροί όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ένας ρόμβος, επειδή:

 • σε ένα ορθογώνιο όλες οι γωνίες είναι ίσες και οι δύο διαγώνιες τέμνονται όχι κάθετα
 • σε ένα χαρταετό οι δύο διαγώνιες τέμνονται κάθετα, αλλά όχι το ίδιο μήκος
 • σε ένα τραπεζοειδές υπάρχουν μόνο δύο ζεύγη γωνιών που είναι ίσες και οι διαγώνιες έχουν το ίδιο μήκος

9. Θέματα: Γεωμετρία και μέτρηση

Οι τρεις δεξαμενές το καθένα περιέχουν 4,25 m3, 2.500 λίτρα και 5.500 dm3 κηροζίνης. Η συνολική ποσότητα κηροζίνης είναι… λίτρα

ένα. 10.700 γ. 12,250

σι. 11,425 δ. 13.396

Κλειδί: ντο

Συζήτηση:

Μετατρέψτε όλες τις μονάδες σε λίτρα

4,25 m3 = 4,25 x 1.000 λίτρα = 4.250 λίτρα

5.500 dm3 = 5.500 x 1 λίτρο = 5.500 λίτρα

Όλη η ποσότητα κηροζίνης

= 4,25 m3 + 2,500 λίτρα + 5,500 dm3

= 4.250 λίτρα + 2.500 λίτρα + 5.500 λίτρα

= 12.250 λίτρα

10. Θέματα: Ιδιότητες και στοιχεία χώρου

Κοιτάξτε τις ιδιότητες του σχήματος παρακάτω!

 1. Έχει 6 πλευρές, όπου οι αντίθετες πλευρές είναι παράλληλες και ίδιες
 2. Έχει 8 γωνιακά σημεία
 3. Έχει 12 νευρώσεις, όπου τα ίδια μήκη είναι παράλληλα

Οι χώροι κατασκευής που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι….

ένα. δέσμη γ. σωλήνας

σι. κύβος δ. κώνος

Κλειδί: A.

Συζήτηση:

Ένα κτίριο που έχει τις παραπάνω ιδιότητες είναι ένα μπλοκ, επειδή:

 • σε έναν κύβο υπάρχουν 6 πλευρές που είναι τετράγωνες και ίσες
 • στο σωλήνα δεν υπάρχουν γωνιακά σημεία
 • στον κώνο έχει 1 κορυφή

11. Θέματα: Γεωμετρία και μέτρηση

Το Pak Imam έχει τρεις κήπους με έκταση 3 εκτάρια, 1.900 m2 και 1.75 είναι. Εάν ο κήπος του πωλείται για 2,5 εκτάρια, τότε η περιοχή φυτείας του Pak Imam είναι τώρα… m2

ένα. 5,075 γ. 7,075

σι. 6,075 δ. 8,075

Κλειδί: Γ

Συζήτηση:

Εφόσον το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι σε m2, τότε αλλάξτε όλες τις μονάδες σε m2

Διαβάστε επίσης: Παραδείγματα καλών και σωστών (τελευταίων) επιστολών επίσημης πρόσκλησης

3 εκτάρια = 3 x 10.000 m2 = 30.000 m2

1,75 είναι = 1,75 x 100 m2 = 175 m2

2,5 εκτάρια = 2,5 χ 10.000 m2 = 25.000 m2

Λοιπόν, η περιοχή του κήπου του Pak Imam τώρα

= 30.000 m2 + 1.900 m2 + 175 m2 - 25.000 m2 = 7,075 m2

12. Θέματα: Ιδιότητες και στοιχεία χώρου

Ένα δοχείο σε σχήμα μπλοκ με μήκος 25 cm, πλάτος 20 cm και ύψος 18 cm είναι γεμάτο με μαγειρικό λάδι στο χείλος. Ο όγκος του μαγειρικού λαδιού στο δοχείο είναι… cm3

ένα. 7.700 γ. 9.000

σι. 8.200 δ. 10,100

Κλειδί: Γ

Συζήτηση:

Όγκος μαγειρικού λαδιού σε δοχεία = όγκος μπλοκ

Όγκος μπλοκ = p x l x h

V = p x l x ω

V = 25 cm x 20 cm x 18 cm

V = 9.000 cm3

13. Θέματα: Γεωμετρία και Μέτρηση (Διάταξη και Συντεταγμένες)

Οι συντεταγμένες του σημείου P στο ακόλουθο σχήμα είναι….

ένα. (-2, -4) γ. (2, -4)

σι. (-2, 4) δ. (2, 4)

Κλειδί: Δ

Συζήτηση:

μηδενικό

Το σημείο P είναι στο τεταρτημόριο I, όπου η τιμή X είναι θετική και η τιμή Y είναι θετική. Από την εικόνα δείχνει P (2, 4)

14. Θέματα: Αριθμοί

Υπάρχουν 210 μαθητές στο σχολείο Mekar Sari, που αποτελείται από 6 τάξεις συνολικά

τάξη το ίδιο. Στην τρίτη τάξη προστέθηκαν 2 μαθητές μεταφοράς. Τότε ο αριθμός των μαθητών στην τρίτη τάξη είναι….

ένα. 37

σι. 38

ντο. 39

ρε. 40

Κλειδί: ΕΝΑ.

Συζήτηση:

Είναι γνωστό:

Σύνολο μαθητών = 210

Αριθμός τάξεων = 6

Πρόσθετος μαθητής τρίτης τάξης = 2

Ζητείται: Ο αριθμός των μαθητών στην τάξη 3 =…;

Απάντηση:

210: 6 + 2 = 35 + 2 = 37 μαθητές

15. Θέματα : Γεωμετρία και μέτρηση

Η απόδοση 200 km + 15 hm - 21.000 m είναι… m

ένα. 180.500

σι. 181,680

ντο. 182,366

ρε. 183,658

Κλειδί: ΕΝΑ

Συζήτηση:

μηδενικό

200 km x 1000 m = 200.000 m

15 hm x 100 m = 1500 m

Τότε 200.000 m + 1500 m - 21.000 m = 180.500 m

16. Θέματα : Γεωμετρία και μέτρηση

Κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα!

Τα μαθηματικά της τάξης 6 αντιμετωπίζουν γεωμετρία και μέτρηση

Η περιοχή του παραπάνω σχήματος είναι….

ένα. 121

σι. 169

ντο. 225

ρε. 625

Κλειδί: ντο

Συζήτηση:

Εμβαδόν τετραγώνου = πλευρές x πλευρές

Περιοχή = 15 x 15 = 225 cm2

17. Μαθηματικά προβλήματα Τάξη 6: Συντεταγμένες πεδίου και τοποθεσίας

Κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα!

Προβλήματα μαθηματικού βαθμού 6 και θέση των συντεταγμένων

Οι συντεταγμένες των A και C στην εικόνα είναι….

ένα. (5, -2) και (-4, 2)

σι. (5, -2) και (-5, -3)

ντο. (7,4) και (-4, -2)

ρε. (7,4) και (-5, -3)

Κλειδί: Δ

Συζήτηση:

Το σημείο συντεταγμένων ξεκινά από τον άξονα x και μετά πηγαίνει στον άξονα y

Α = (7, 4)

Β = (-4, 2)

C = (-5, -3)

D = (5, -2)

18. Μαθηματικά προβλήματα Κλάση 6: Συμμετρία και κατοπτρισμός

Η εικόνα που είναι το αποτέλεσμα του κατοπτρισμού ενός επίπεδου σχήματος είναι…. ένα.

Προβλήματα μαθηματικού βαθμού 6 με συμμετρία και προβληματισμό

σι.

Προβλήματα μαθηματικού βαθμού 6 με συμμετρία και προβληματισμό

ντο.

Προβλήματα μαθηματικού βαθμού 6 με συμμετρία και προβληματισμό

ρε.

μηδενικό

Κλειδί: Γ

Συζήτηση:

Η εικόνα μιας αντανάκλασης πρέπει να έχει χαρακτηριστικά: απόσταση αντικειμένων με την ίδια απόσταση εικόνας, το ύψος του αντικειμένου και η εικόνα είναι ίδια, το μέγεθος του αντικειμένου είναι το ίδιο και η θέση της εικόνας είναι αντίθετη. Οι εικόνες που πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι αυτές που Γ.

μηδενικό

19. Μαθηματικά προβλήματα Κλάση 6: Επεξεργασία δεδομένων

Δώστε προσοχή στον πίνακα προμήθειας φρούτων στο σπίτι του Δήμα!

Προβλήματα μαθημάτων βαθμού 6 κατά την επεξεργασία δεδομένων

Η προμήθεια φρούτων με την ίδια ποσότητα είναι….

ένα. manga και mangosteen

σι. μπανάνα και αβοκάντο

ντο. μήλα και μπανάνες

ρε. πορτοκάλια και αβοκάντο

Κλειδί: Γ

Συζήτηση:

Με βάση τον πίνακα, το απόθεμα φρούτων Dimas με τον ίδιο αριθμό είναι μήλα και μπανάνες

20. Θέματα: Επεξεργασία δεδομένων

Κοιτάξτε τον παρακάτω πίνακα αποζημιώσεων!

ΟνομαΧαρτζιλίκι
AndiBudiCiciDaniEmilRp5.000 Rp 7.000 Rp 6.000 Rp.500 Rp 6.500
ποσό30.000 IDR

Η μέση αποζημίωση για τον πίνακα είναι….

ένα. 5.000 IDR

σι. 6.000

ντο. 7.000 IDR

ρε. Rp8.500

Κλειδί: Β

Συζήτηση:

Η εύρεση του μέσου όρου είναι το συνολικό ποσό διαιρούμενο με την ποσότητα των δεδομένων

Το ποσό των χρημάτων = 30.000 IDR

Αριθμός δεδομένων = 5

Τότε 30.000,00 IDR: 5 = 6.000 IDR


Πηγή: Ruaangguru, μαθηματικά προβλήματα βαθμού 6

5 / 5 ( 1 ψήφος)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found