Αξιολόγηση: Ορισμός, Σκοπός, Λειτουργία και Στάδια

η αξιολόγηση είναι

Η αξιολόγηση είναι η μέτρηση και η βελτίωση μιας δραστηριότητας, όπως η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων και η ανάλυσή τους.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται συχνά σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό, εταιρεία ή κοινότητα μετά την πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποιότητας.

Το παρακάτω είναι μια επισκόπηση της αξιολόγησης που περιλαμβάνει τον ορισμό, τον σκοπό, τη λειτουργία και τα στάδια.

Ορισμός της αξιολόγησης

η αξιολόγηση είναι

Η έννοια της αξιολόγησης μπορεί να εξηγηθεί στη γλώσσα ή κυριολεκτικά. Στη γλώσσα, η αξιολόγηση προέρχεται από την αγγλική λέξη "Εκτίμηση" που σημαίνει εκτίμηση ή αξιολόγηση. Εν τω μεταξύ, κυριολεκτικά, η αξιολόγηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας για ένα πράγμα ή αντικείμενο βάσει συγκεκριμένων αναφορών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται για τη συλλογή και τον συνδυασμό δεδομένων με τυποποιημένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη λήψη αποφάσεων.

Σε εταιρικούς όρους, η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία μέτρησης της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που εφαρμόζονται για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Τα αποτελέσματα της επόμενης αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν ως περαιτέρω ανάλυση προγράμματος.

Ορισμός της αξιολόγησης Σύμφωνα με ειδικούς

η αξιολόγηση είναι

Οι ειδικοί έχουν κάποια θεωρητική κατανόηση της αξιολόγησης. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές του ορισμού της αξιολόγησης σύμφωνα με τους ειδικούς:

1. Sudjiono

Η αξιολόγηση είναι μια ερμηνεία ή ερμηνεία που βασίζεται σε ποσοτικά δεδομένα, σύμφωνα με τη δική του κατανόηση, το ποσοτικό είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης.

2. Οι Stufflebeam et al

Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία απόκτησης, οριοθέτησης και παροχής χρήσιμων πληροφοριών για εναλλακτικές αποφάσεις κρίσης. Δηλαδή, η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία, που περιγράφει, αποκτά και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και εναλλακτικές αποφάσεις.

3. Worthen και Sanders

Η αξιολόγηση αναζητά κάτι πολύτιμο. Κάτι αξίας μπορεί να έχει τη μορφή προγράμματος ή πληροφοριών, παραγωγής και εναλλακτικών διαδικασιών. Η αξιολόγηση δεν είναι κάτι νέο στην ανθρώπινη ζωή, γιατί συνοδεύει πάντα τη ζωή ενός ατόμου.

4. Purwanto

Ο ορισμός της αξιολόγησης, σε γενικές γραμμές, μπορεί να ειπωθεί ότι η ανάθεση της αξίας σε ορισμένες ποιότητες. Εκτός από αυτό, η αξιολόγηση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως διαδικασία σχεδιασμού, απόκτησης και παροχής πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη εναλλακτικών αποφάσεων.

Διαβάστε επίσης: Κοινωνική Αλλαγή: Ορισμός, Θεωρία, Παραδείγματα και Συζήτηση

5. Διαφήμιση Rooijackers

Ο ορισμός της αξιολόγησης ως διαδικασία ή προσπάθεια καθορισμού της αξίας. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση ή η αξιολόγηση ορίζεται επίσης ως μια διαδικασία βαθμολόγησης βάσει ποσοτικών δεδομένων από τα αποτελέσματα της μέτρησης για σκοπούς λήψης αποφάσεων.

Σκοπός αξιολόγησης

Μέσα σε έναν οργανισμό, εταιρεία και άλλες διαρθρωτικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες αξιολόγησης πραγματοποιούνται πολλές φορές. Αυτό είναι αδιαχώριστο από τον ίδιο τον σκοπό της αξιολόγησης.

Τα ακόλουθα είναι μερικοί από τους στόχους για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων αξιολόγησης:

  1. Γνωρίζοντας το επίπεδο κατανόησης και γνώσης ενός ατόμου σε μια συζήτηση ή ικανότητα.
  2. Βρίσκοντας τις δυσκολίες κάποιου σε μια δραστηριότητα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση για την επίλυση των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει μια δραστηριότητα.
  3. Κατανοήστε το επίπεδο αποτελεσματικότητας μιας μεθόδου, μεθόδου ή πόρου που εμπλέκεται σε μια δραστηριότητα.
  4. Η αξιολόγηση λειτουργεί ως ανατροφοδότηση για την πραγματοποίηση βελτιώσεων σε μια δραστηριότητα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για περαιτέρω δραστηριότητες.

Λειτουργία αξιολόγησης

Η ύπαρξη της τελικής έκθεσης είναι αδιαχώριστη από τη διαδικασία αξιολόγησης. Επομένως, η αξιολόγηση έχει διάφορες λειτουργίες ως εξής:

1. Η συνάρτηση μέτρησης επιτυχίας

Η μέτρηση της επιτυχίας μιας δραστηριότητας ή προγράμματος είναι η πιο σημαντική λειτουργία αξιολόγησης. Η μέτρηση του επιπέδου επιτυχίας πραγματοποιείται σε διάφορα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, της χρήσης των εγκαταστάσεων και της επίτευξης των στόχων.

2. Λειτουργία επιλογής

Μέσω της επιλεκτικής λειτουργίας, οι δραστηριότητες αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή ενός ατόμου, μεθόδου ή εργαλείου σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα. Ένα παράδειγμα είναι να αποφασιστεί εάν κάποιος είναι κατάλληλος για εργασία, προώθηση και ούτω καθεξής.

3. Λειτουργία διάγνωσης

Η αξιολόγηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να μάθετε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες ενός ατόμου ή ενός εργαλείου σε έναν συγκεκριμένο τομέα αρμοδιοτήτων. Ένα παράδειγμα της διαγνωστικής λειτουργίας μιας δραστηριότητας αξιολόγησης είναι να μάθετε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες ενός μαθητή στο μάθημα που μαθαίνει.

4. Λειτουργία τοποθέτησης

Η διαδικασία αξιολόγησης λειτουργεί για να βρει την καλύτερη θέση για κάποιον σύμφωνα με τις ικανότητες και τις ικανότητές του. Με τη διενέργεια αξιολογήσεων, η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να τοποθετήσει κάθε υπάλληλο στην καταλληλότερη θέση ώστε να παράγει τη βέλτιστη απόδοση.

Στάδια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση έχει διάφορα στάδια που χρειάζονται προσοχή. Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης αναμένεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βελτίωση στο μέλλον μιας εκδήλωσης. Τα ακόλουθα είναι τα στάδια αξιολόγησης που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διεξαγωγή μιας αξιολόγησης.

Διαβάστε επίσης: Ιστορία και Διαδικασία Διαμόρφωσης των Παγκόσμιων Νησιών [FULL]

1. Τι αξιολογείται

Το τελικό αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας ή ενός προγράμματος εργασίας σχετίζεται πάντα με την αξιολόγηση. Επομένως, πριν από την αξιολόγηση, είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε με σαφήνεια ποια σημαντικά σημεία πρέπει να αξιολογηθούν.

2. Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων Αξιολόγησης

Ως πρόγραμμα εργασίας, όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε δραστηριότητες αξιολόγησης, είναι καλύτερο να προσδιορίσετε πρώτα το σχεδιασμό της δραστηριότητας αξιολόγησης. Αυτό θα διευκολύνει τη διαδικασία αξιολόγησης. Εκτός από την αποφυγή της συνομιλίας εκτος ΘΕΜΑΤΟΣ, ο σχεδιασμός της δραστηριότητας αξιολόγησης θα δημιουργήσει έντονη συζήτηση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αξιολόγησης.

Πράγματα όπως το είδος του σχεδιασμού αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε ποια δεδομένα χρειάζονται, ποια στάδια εργασίας έχω περάσει, και ποιος εμπλέκεται, και τι παράγεται πρέπει να είναι ξεκάθαρα πριν από την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας αξιολόγησης.

3. Συλλογή δεδομένων αξιολόγησης

Αφού καθοριστεί ο σχεδιασμός δραστηριότητας αξιολόγησης, το επόμενο είναι η διαδικασία συλλογής δεδομένων που απαιτείται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αξιολόγησης. Με τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, η διαδικασία αξιολόγησης θα εκτελεστεί πιο αποτελεσματικά και αποτελεσματικά.

4. Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων

Εάν τα δεδομένα που απαιτούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης έχουν συλλεχθεί, το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση των δεδομένων που έχουν ληφθεί. Τα δεδομένα που συλλέγονται στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία και ομαδοποιούνται έτσι ώστε να είναι εύκολο στη διαδικασία ανάλυσης ώστε να παράγει το τελικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τα γεγονότα των δεδομένων. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση δεδομένων συγκρίνονται με τις αρχικές προσδοκίες ή τα σχέδια για δραστηριότητες.

5. Αναφορά αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Ως τελική διαδικασία σε μια δραστηριότητα, η αξιολόγηση τελειώνει με μια έκθεση για τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αξιολόγησης. Αυτό είναι σημαντικό επειδή η τελική έκθεση θα χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επομένως, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πρέπει να σχολιάζονται γραπτώς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά.


Έτσι, η εξήγηση που σχετίζεται με την αξιολόγηση περιλαμβάνει τον ορισμό, τον σκοπό, τη λειτουργία και τα στάδια σε αυτήν. Μπορεί να είναι χρήσιμο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found